Alveoli dentales


Alveoli dentales nedir, Alveoli dentales ne demek

Alveoli dentales; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Diş yuvaları.

Alveoli dentales kısaca anlamı, tanımı

Dental : [Bakınız: dentalis]Alveoli dentales

Alveol : Torba biçiminde küçük boşluk veya genişlemiş kısım. Akciğerde bronşçukların bittiği bölümde oksijen karbondioksit taşınmasını sağlayan minik kese biçimindeki boşlukların son ucu.

Diş yuvaları : Diş köklerinin içine gömüldüğü çukurcuklar, alveoli dentales.

Yuvalar : Batman ilinde, Sason belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Çanakkale şehrinde, Çan belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.


Yuval : Küçük tencere.

Yuva : Kuşların ve başka hayvanların barınmak, yumurtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını büyütmek veya yavrulamak için türlü şeylerden yaptıkları ve türlü biçimlerde hazırladıkları barınak. Kimsesizlere veya yoksullara yardım etmek ve onları barındırmak amacıyla açılan yer. Genellikle ailenin oturduğu ev. Bir şeyin içinde yerleşmiş olduğu veya yerleştirildiği oyuk. Bir şeyin öğretildiği yer. Bazı kötü nitelikli kimselerin çok bulunduğu, toplandığı yer. Bir şeyin çok bulunduğu yer. İki buçukla dört yaş arası çocukların bakıldığı, okul öncesi eğitim kurumu.

Diş : Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri. Çark, testere, tarak ve benzerleri çentikli şeylerdeki çıkıntıların her biri. Sarımsak dilimi, karanfil vb.nde dişe benzetilen tane. Bazı dantel ve işlemelerin kenarlarındaki yuvarlak sivri bölüm. Omurgalı hayvanların çenelerinde veya ilkel yapılı omurgalıların gırtlak ve ağızlarında bulunan kemiksi sert parçalar. Rüya, düş. Tahıl yıkanırken su üstünde kalan içi boş taneler. Dantel, yün işi örmeye yarayan şiş. Dağlardaki girintili çıkıntılı, sivri yerler. Kaya, kayalık. Duvardaki sivri ve çıkıntılı yer. Kağnının okuna takılan ve mazının dönmesini sağlayan kazıklardan herbiri. Eski türkçe taş: dış. Dış, hariç. Testerelerde kesmeyi sağlayan çıkıntı.


şli birleştirmelerin temel elemanı. Omurgalı hayvanların çenelerinde ya da ilkel yapılı omurgalıların gırtlak ya da ağız duvarında taşıdıkları sert yapılar. Kar aşındırması altındaki genç dağlarda, yandan bakıldığında testere dişi gibi görünen tepe uçlarından her biri. Dişli makaralardaki çıkıntılardan her biri. Çene kemiklerinde yerleşmiş, alınan gıdaların parçalanmasını ve öğütülmesini sağlayan sert yapılar, dens. Düven’in altındaki taş çıkıntılar. (Yurtbeyi Çankaya Ankara). Kağnılarda, mazının yastıktan çıkmamasını sağlayan ağaç parçası. (Amasya; İspir Erzurum.). Tırmıkta kuru otları toplayan bölüm. (Dardere, Kandilli Bozüyük Bilecik). Vida ve somunların üzerindeki set. (Senirkent Isparta). Omurgalı hayvanların çenelerinde ya da ilkel yapılı omurgalıların gırtlak ve ağız duvarlarında taşıdıkları kemiksi sert parçalar.

Diğer dillerde Alveoli dentales anlamı nedir?

İngilizce’de Alveoli dentales ne demek ? : alveoli dentales

Источник: nedir.ileilgili.org

92. Определите склонения и образуйте Nom. pl. существительных:

purămis, ĭdis f; celulla, ae f; dens, dentis m; facies, ēi f; os, ossis n; gyrus, i m; cornu, us n; septum, i n; ductus, us m; gingīva, ae f; cectio, ōnis f; bursa, f; crus, cruris n; t(a)enia, ae f; folliculu, i m; plexus, us m; appendix, īcis f; ampulla, ae f; recessus, um m.


93. Переведите существительные, стоящие в Nom. pl., укажите словарную форму, определите склонение:

fila, palpebrae, retia, ganglia, cornua, labia, vasameninges, cilia, folia,. Juncturae, terminationes, sinus, musculi, facies, juga, alveoli, partes, rami, arteriae, lobi, cartilagines, cavernae, fasciae, radīces, lamellae, dentes, sulci, foramĭna, articulationes, alae, processus, aures, tuberositates, auriculae, ligamenta, canales, venae, oculi.

94. Переведите, назоваите словарную форму:

названия, сегменты, разрезы, диски, синхондрозы, вены, пучки, влагалища, нервы, зубы, протоки, устья, сосочки, края, позвонки, перекресты, роднички, швы, ости, извилины, ребра, фаланги, вырезки, пазухи, железы, перегородки, суставы, борозды, области, волокна, пальцы, ямочки, стволы, ядра, листки, вдавления.

95. Переведите:

а) мышцы: головы, языка, нёба, шеи, гортани, спины, груди, живота, диафрагмы таза, верхней конечности, глазного яблока; вращатели: шеи, груди, поясницы; кости: лица, черепа, верхней конечности, запястья, пястья, пояса, грудной клетки; вены: мозга, мозжечка; разрезы: гипоталамуса, конечного мозга;

б) извилины большого мозга, листки мозжечка, родники черепа, перекресты покрышки, лучи хрусталика, области головы, бороздки кожи, ядра моста, ленты ободочной кишки, связки печени, швы черепа, удерживатели кожи, вены колена, хрящи гортани, дольки вилочковой железы, вены почки, синхондрозы черепа, складки радужной оболочки, хрящи носа, альвеолы легкого, хрящи трахеи, железы рта, суставы грудной клетки, ветви перепонки барабана, сумки средней ягодичной мышцы, складки слизистой оболочки желчного пузыря, мышцы верхней конечности.


96. Определите склонение и степень сравнения прилагательных по их окончаниям в Nom. pl., используя таблицу:

dentales, interossea, incisīvi, radicularia, superiōra, thoracĭcae, longissĭmi, alveolares, acustici, ethmoidalia, minōres, palatīnae, anteriōres, sinistri, suprēmae, pharyngēa, pharyngeales, minĭmae.

97. Определите падеж, число, степень сравнения прилагательных:

majoris, pyramidales, occipitalia, palatīni, minus, premolares, iliăcus, minores, decidui, subcutaneae, pelvina, interalveolaria, maxillaris, incisivi.

98. Образуйте Nom. pl., учитывая группу, степень и род прилагательного:

buccalis, lata, posterius, labiale, major, craniale, vertebrale, brevis, flava, lider, proprium, dorsale, thyroideum, osseus, simplicissimus, bronchialis, sacrale, zygomaticum, longus, alaris, latissimum, minima.

99. Подберите к существительным в Nom.pl. согласованные сними прилагательные; переведите:


nodi (lumbales, lymphatici, pectoralia, epigastrici, pulmonales, dextri, internae, iliăci, occipipitales, profunda, mastoidei, regionales); papillae (linguales, conicae, fungiformes, vallatae, filiformes, foliatae, renales, sinistri, lentiformes, minora); ligamenta (interosseae, interspinalia, flava, palmaria, cruciata, intercarpei, alaria, radiata, dorsalia, supraspinalia, costoxiphoidea); dentes (acustici, incisivi, morales, longae, canini, premolares, decidui, permanentes, major, brevia, minores); plexus (iliăci, rectales, inferiores, gastricae, medii, vesicales, medianae, viscerales, vasculares); foramina (ethmoidalia, minora, nervosae).

100. Переведите:

musculi subcostales, glandulae labiales, tubercula dentis, dens caninus, pyramĭdes renales, venter posterior, venulae rectae, sinus intermedii, cellula anterior, ganglia cardiaca, plicae gastricae, nervi craniales, nervi spinales.

101. Назовите словарную форму всех слов, переведите:

spatia interglobularia, nomina anatomica, venae intercostals anteriores, caliculi dentales, ductus sublinguales minores, crura ossea, arteriae ciliares posteriors longae, vasa sinusoidea lienis, facies articulares, labia oris, juga alveolaria, valvulae venosae, alveoli dentales.

102. Переведите; поставьте термины в Nom. pl.:

малое крыло, верхний резец, решетчатое отверстие, наименьшая вена, клык, ресничный отросток, суставная поверхность, перепончатая ножка, крестцовый нервный узел, задняя зубчатая часть.


103. Прочтите, раскрывая сокращения, переведите:

gll. intestinales, vv. centrals, rr. orbitales, vagg. synoviales, bb. trochatericae, aa. nutriciae, mm. interspinales, nn. cardiăci, forr. palatina minora, periors, mm. interossei, nn. profundi, rr. oesophagei, aa. sigmoideae,

104. Переведите письменно:

A. Musculi (suboccipitales, faciales, masticatores, suprahyoidei, infrahyoidei, rotators, interspinales, intertransversarii, intercostals); regions (faciales, cervicales, pectorals, abdominales, dorsales, pleuropulmonales); aretriae (minores, ciliares, breves, posteriors, musculares, gastricae, articulares, nutriciae); articulations (fibrosae, cartilagineae, synoviales, vertebrales); venae (vestibulares, rectae, minimae, atrioventriculares, tracheales, bronchiales, thoracicae, pharyngaeae, nasals, meningeae, labials, temporales, maxillaries, tympanicae, parotideae, superficiales, occipitals, ethmoidales).

Б. Ligamenta (flava, supraspinalia, ventralia, auricularia); fibrae (longitudinales, externae, radials, dentatae, circulares, corticospinales, periventriculares); rami (capsulares, pharyngeales, mastoidei, glandulares, intermedii, thymici, mammarii, duodenales, calcanei, gastrici, tracheales); foramina (papillaria, nervosa, alveolaria, minora, intervertebralia, pelvina, sacralia); articulations (sternocostales, intercarpēae, interphalangēae); ganglia (cardiăca, renalia, thoracica).


C. Dentes (incisīvi, canīni, premolars, molars, decidui, permanents); glandulae (ciliares, oris, salivariae, lacrimales, buccales, molars, lingulales, palatinae, mucosae, pharyngēae).

105. Переведите устно:

А. Vasa lymphatica superficialia, cartilagines alares minores, bursae et vagīnae synoviales, arteriae ciliares posteriors breves, cartilagines nasals accesoriae, radīces spinales, vasa sanguinea retīnae, musculi bulbi.

Б. Guri temporales trannsversi, ligamenta intercarpēa palmaria, ossa membri inferioris, venae digitales dorsales pedis, foramina sacralia pelvina, rami mediales et laterals, nuclei paraventriculares anteriores et posteriores, lobi glandulae mammariae, crura anthelicis, radiations thalamicae posteriores.

C. Limbi palpebrales anteriores, faciae orbitales, canales semicirculares ossei, supercilia, cilia, ductus sublinguales minores, rami gingivales superiores.

106. Переведите:

А. Межкостистые мышцы шеи, передняя и задняя теменные артерии, нижние вены большого мозга, желудочные ямочки, междолевые поверхности, грудные сердечные ветви, малые подъязычные протоки, дорсальные ветви языка, передние верхние альвеолярные артерии.

Б. Вертельные сумки средней ягодичной мышцы, поперечные складки прямой кишки, полулунные ленты ободочной кишки, малые почечные чашки, ветви черного вещества, подвздошные сплетения, тазовые узлы (нервные), ладонные пястные вены, разрезы спинного мозга, поперечные волокна моста, котроткие извилины островка.


С. Добавочные носовые хрящи, апертура клиновидной пазухи, нижние клыки, верхние моляры, малые нёбные каналы, борозды большого и малого каменистого нерва, задние верхние альвеолярные отверстия, глазничные части лобной кости, верхняя и нижняя носовые раковины, большие и малые рога, крыловидные отростки клиновидной кости, верхняя и задняя ушные мышцы.

107. Определите склонение слов, пользуясь таблицей окончаний; назовите словарную форму:

concharum, sulcorum, processum, digitorum, facierum, lamellarum, arteriarum, oculorum, lingularum, ligamentorum, plexuum, genuum, aperturarum, recessuum.

108. Напишите по-латыни в словарной форме, образуйте Gen. pl.:

узел, железа, пазуха, поверхность, устье, связка, артерия, сплетение, предсердие, десна, губа, угол, рог, борозда, щека, ганглий, преддверие.

109. Переведите термины, образуйте Nom. pl. и Gen. pl.:

конусовидный сосочек, надподъязычная мышца, скуловой отросток, нёбная борозда, челюстно-подъязычная линия, наименьшая вена, резцовая мышца, поперечная нёбная складка, пещеристое сплетение, зрительный нерв.

110. Поставьте термины в Gen. pl.:

vas sanguineum, valvula semilunaris, nervus spinalis, vena minima, dens premolaris, papilla lingualis, alveolus dentalis, cornu minus, septum interradicukaris, concha nasalis, facies articularis, glandula lingualis, ligamentum flavum, canalis alveolaris, processus transversus, massa lateralis, forāmen alveolare.


111. Переведите; образуйте Nom. pl. и Gen. pl. :

большое крыло, шлазничная часть, подбородочный бугорок, межальвеолярная перегородка, подъязычная складка, латеральная поверхность, малое нёбное отверстие, нижний премоляр, шейный позвонок, резец, симпатическое сплетение, клык, лобная пазуха, легочная вена, моляр, поясничный позвонок, ушная поверхность, большой нёбный канал, задняя продольная свяка, наружная межреберная мышца.

112. Переведите:

А. Длинные мышцы, поднимающие ребра; короткие мышцы, поднимающие ребра; перекрет сухожилий, медиальная поверхность резцов и клыков, удерживатель сухожилий-сгибателей, нижний удерживатель сухожилий-разгибателей, связки сухожилий, сосуды сосудов, красный и желтый костный (костей) мозг, перегородка лобных пазух, отверстия легочных вен левого предсердия, передний и задний бугорок шейных позвонков, ганглии симпатических сплетений, синус полых вен правого предсердия.

Alveoli dentales Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8

Источник: pandia.ru

Alveoli dentales

1-лобный отросток; (вид сбоку)

2-передний слезный гребень;

3-подглазнич-ный край;

4-передняя поверхность;

5-подглазничное отверстие;

6-носовая вырезка;

7-передняя носовая ость;

8-тело верхней челюсти;

9-альвеолярные возвышения;

10-скуловой отросток;

11-альвеолярные отверстия;

13-под-глазничная борозда;

14-глазничная поверхность.

 

Alveoli dentales

1-лобный отросток; (вид с внутренней стороны)

2-слезный край;

3-слезная борозда;

4-верх-нечелюстная (Гайморова) пазуха;

5-носовая поверхность тела верхней челюсти;

6-большая небная борозда;

7-альвеолярный отросток;

8-небный отросток;

9-резцовый канал;

10-передная носовая ость;

11-раковинный гребень;

12-решетчатый гребень.

 

Верхняя челюсть, maxilla, парная, располагается в верхнепереднем отделе лицевого черепа. Относится к числу воздухоносных костей, так как в ней находится обширная полость, выстланная слизистой оболочкой, — верхнечелюстная пазуха, sinus maxillaris. В кости различают тело и четыре отростка. Различают следующие отростки кости: лобный, скуловой, альвеолярный и небный.

· От верхнего края носовой поверхности, на месте перехода ее в переднюю, выправляется вверх лобный отросток, processus frontalis. Он имеет медиальную (носовую) и латеральную (лицевую) поверхности. Латеральную поверхность передний слезный гребень, crista lacrimalis anterior, делит на два участка — передний и задний. Задний участок книзу переходит в слезную борозду, sulcus lacrimalis. Границей ее изнутри служит слезный край, margo lacrimalis. к которому прилегает слезная кость, образуя с ним слезно-верхнечелюстной шов, sutura lacrimo-maxillaris. На медиальной поверхности спереди назад проходит решетчатый хребет, crista ethmoidalis. Верхний край лобного отростка зазубрен и соединяется с носовой частью лобной кости, образуя лобно-верхнечелюстной шов, sutura frontomaxillaris. Передний края лобного отростка соединяется с носовой костью в носоверхнечелюстной шов, sutura nasomaxillaris.

 

· Скуловой отросток, processus zygomaticus, отходит от наружноверхнего угла тела. Шероховатый конец скулового отростка и скуловая кость, os zygomaticum, образуют скуловерхнечелюстной шов, sutura zygomaticomaxillaris.

 

 

· Небный отросток, processus palatinus, представляет собой горизонтально расположенную костную пластинку, которая отходит внутри от нижнего края носовой поверхности тела верхней челюсти и вместе с горизонтальной пластинкой небной кости образует костную перегородку между полостью носа и полостью рта. Внутренними шероховатыми краями небных отростков обе верхнечелюстные кости соединяются, образуя срединный небный шов, sutura palatina mediana. Справа и слева от шва располагается продольный небный валик, torus palatinus. Задний край небного отростка соприкасается с передним краем горизонтальной части небной кости, образуя с ним поперечный небный шов, sutura palatina transversa. Верхняя поверхность небных отростков гладкая и слегка вогнутая. Нижняя поверхность шероховатая, вблизи ее заднего конца есть две небные борозды, sulci palatini, которые отделяются одна от другой небольшими небными остями, spinae palatinae (в бороздах залегают сосуды и нервы). Правый и левый небные отростки у своего переднего края образуют овальной формы резцовую ямку, fossa incisiva. На дне ямки имеются резцовые отверстия, foramina incisiva (их два), которыми открывается резцовый канал, canalis incisivus. заканчивающийся также резцовыми отверстиями па носовой поверхности небных отростков. Канал может располагаться на одном из отростков, в этом случае на противоположном отростке находится резцовая борозда. Область резцовой ямки от небных отростков иногда отделяет резцовый шов, sutura incisiva; в таких случаях образуется резцовая кость, os incisivum.

 

· Альвеолярный отросток, processus alveolaris , развитие которого связано с развитием зубов, отходит от нижнего края тела верхней челюсти вниз и описывает дугу, направленную выпуклостью вперед и кнаружи. Нижняя поверхность этой области — альвеолярная дуга, arcus alveolaris. На ней имеются луночки — зубные альвеолы, alveoli dentales, в которых находятся корни зубов — по 8 с каждой стороны. Альвеолы отделены одна от другой межальвеолярными перегородками, septa interalveolaria. Некоторые из альвеол в свою очередь делятся межкорневыми перегородками, septa interradicularia, на меньшие ячейки по числу корней зуба. Передняя поверхность альвеолярного отростка соответственно пяти передним альвеолам имеет продольные альвеолярные возвышения, juga alveolaria. Часть альвеолярного отростка с альвеолами двух передних резцов представляет у зародыша отдельную резцовую кость, os incisivum, которая рано сливается с альвеолярным отростком верхней челюсти. Оба альвеолярных отростка соединяются и образуют межверхнечелюстной шов, sutura intermaxillaris.

 

Тело верхней челюсти, corpus maxillae, имеет четыре поверхности: глазничную, переднюю, носовую и подвисочную.

· Глазничная поверхность, facies orbitalis, гладкая, имеет форму треугольника, несколько наклонена кпереди, кнаружи и книзу, образует нижнюю стенку мазницы, orbita.Медиальный край ее соединяется впереди со слезной костью, образуя слезно-верхнечелюстной шов, кзади от слезной кости — с глазничной пластинкой решетчатой кости в решетчато-верхнечелюстной шов и далее кзади — с глазничным отростком небной кости в небно-верхнечелюстной шов.

 

· Подвисочная поверхность, facies infratemporalis, обращена к подвисочной ямке, fossa infratemporalis, и крыловидно-небной ямке, fossa pterygopalatina, неровная, часто выпуклая, образует бугор верхней челюсти, tuber maxillae. На ней различают два или три маленьких альвеолярных отверстия, ведущие в альвеолярные каналы, canales alveolares, через которые проходят нервы к задним зубам верхней челюсти.

 

· Передняя поверхность, fades anterior, незначительно изогнута. Ниже подглазничного края на ней открывается довольно большое подглазничное отверстие, foramen infraorbitale, ниже которого имеется небольшое углубление — клыковая ямка, fossa canina (здесь берет начало мышца, поднимающая угол рта, m. levator anguli oris).Внизу передняя поверхность без заметной границы переходит в переднюю (щечную) поверхность альвеолярного отростка, processus alveolaris, на котором имеется ряд выпуклостей — альвеолярные возвышения, juga alveolaria.Кнутри и кпереди, по направлению к носу, передняя поверхность тела верхней челюсти переходит в острый край носовой вырезки, incisura nasalis. Внизу вырезка оканчивается передней носовой остью, spina nasalis anterior. Носовые вырезки обеих верхнечелюстных костей ограничивают грушевидную апертуру, apertura piriformis, ведущую в полость носа.

 

 

· Носовая поверхность, facies nasalis, верхней челюсти более сложная. В верхнезаднем ее углу имеется отверстие — верхнечелюстная расщелина, hiatus maxillaris, ведущая в верхнечелюстную пазуху. Кзади от расщелины шероховатая носовая поверхность образует шов с перпендикулярной пластинкой небной кости. Здесь по носовой поверхности верхней челюсти вертикально проходит большая небная борозда, sulcus palatinus major. Она составляет одну из стенок большого небного канала, canalis palatinus major. Кпереди от верхнечелюстной расщелины проходит слезная борозда, sulcus lacrimalis, ограниченная спереди задним краем лобного отростка. К слезной борозде прилегают вверху слезная кость, внизу — слезный отросток нижней раковины. При этом слезная борозда замыкается в носослезный канал, canalis nasolacrimalis. Еще более кпереди на носовой поверхности находится горизонтальный выступ — раковинный гребень, crista conchalis. к которому прикрепляется нижняя носовая раковина.

 

Верхняя челюсть с точки зрения функции отличается от нижней челюсти. Она, как сказано, является неподвижной и находится под действием нижней челюсти, подобно наковальне под действием молота. Ее функциональное строение менее сложно. Шероховатость, обусловленная прикреплением мышц, имеется только в области верхнечелюстных бугров — в месте прикрепления нижней головки наружной крыловидной мышцы. На верхней челюсти имеется небольшое вдавление (собачья ямка) в месте прикрепления собачьей мышцы.

 

Оно расположено на передней поверхности тела кости ниже подглазничного отверстия. Другие шероховатости и бороздки, имеющиеся на теле верхней челюсти, обусловливаются прилеганием сосудов. Большое функциональное значение имеют устои или так называемые контрфорсы. Эти устои служат проводниками жевательного давления, идущих от нижней челюсти при смыкании зубных рядов. Они своим основанием опираются в альвеолярный отросток, а верхушкой — в различные участки лицевого скелета.

Их четыре:

· лобно-носовой устой находится на боковой стенке полости носа; он идет кверху, затем переходит в носовой отросток, укрепляя участок верхней челюсти в этой области и уравновешивая силу давления и тяги, которые развивают клыками в соответствии с траекторией снизу вверх;

 

· скуловой устой упираясь в тело скуловой кости и прикрепляется сзади с помощью скуловой дуги; скуловой устой располагается в области нахождения первого моляра и уравновешивает силу, развиваемую жевательными зубами в направлении снизу вверх, спереди кзади и снаружи кнутри;

 

 

· крылонебный устой формируется верхней челюсти, точнее его бугром, который в свою очередь упирается крыловидным отростком; крылонебный устой располагается в области больших коренных зубов и уравновешивает силу, развивающуюся в этой области, снизу вверх и сзади наперед (Н. В. Алтухов);

 

· небный устой образован небными отростками, скрепляющими правую и левую стороны зубных дуг в поперечном направлении; этот устой уравновешивает силу, развивающуюся во время жевательного давления в поперечном направлении.

 

Alveoli dentales Твердое небо. Твердое небо состоит из небных отростков верхней челюсти и горизонтальных пластинок небных костей. Эти части твердого неба соединены между собой двумя швами — сагиттальным и фронтальным. Сагиттальный шов расположен в месте срастания левого и правого небных отростков верхней челюсти и левой и правой горизонтальных пластинок небных костей. Фронтальный шов расположен в месте соединения небных отростков верхней челюсти с горизонтальными пластинками небных костей. Костный скелет твердого неба имеет резко выраженную кривизну в сагиттальном направлении и меньшую кривизну в поперечном направлении. Задняя часть неба плоская.

Верхняя поверхность твердого неба обращена в полость носа. При наличии дефекта твердого неба образуется сообщение между носовой и ротовой полостью, а также изменяются резонаторные свойства этих полостей. Нарушается речевая функция, акт жевания, глотания и дыхания, речь нарушается потому, что воздушная волна не встречает препятствия со стороны твердого неба и попадает одновременно в носовую и ротовую полости, в результате чего нарушается тембр голоса, ясность произношения. Особенно страдает произношение небных звуков. Глотательная и дыхательная функции нарушаются из-за того, что при описываемом дефекте часть пищи во время еды не доходит до глотки, а попадает по пути в носовую полость. Пища, попадая в носовую полость, также раздражает слизистую носа и вызывает воспалительные изменения ее. Содержимое же носовой полости попадает в полость рта, что также весьма мучительно для больного. Кроме того, нарушаются ощущения полости рта: чувство осязания, вкуса, температурных колебаний.

Источник: poznayka.org

Тело верхней челюсти – corpus maxillae

Верхнечелюстной синус (Гайморова пазуха) – sinus maxillaris

Верхнечелюстная расщелина – hiatus maxillaris

Передняя поверхность – facies anterior

Подглазничный край – margo infraorbitalis

Подглазничное отверстие – foramen infraorbitale

Клыковая ямка – fossa canina

Носовая вырезка – incisura nasalis

Передняя носовая ость – spina nasalis anterior

Глазничная поверхность – facies orbitalis

Подглазничная борозда – sulcus infraorbitalis

Подглазничный канал – canalis infraorbitalis

Подвисочная поверхность – facies infratemporalis

Бугор верхней челюсти – tuber maxillae

Альвеолярные отверстия – foramina alveolaria

Альвеолярный канал – сanalis alveolaris

Большая небная борозда – sulcus palatinus major

Носовая поверхность – facies nasalis

Слезная борозда – sulcus lacrimalis

Носовая раковина – crista conchalis

Лобный отросток – processus frontalis

Передний слезный гребень – crista lacrimalis anterior

Решетчатый гребень – crista ethmoidalis

Скуловой отросток – processus zygomaticus

Альвеолярный отросток – processus alveolaris

Альвеолярная дуга – arcus alveolaris

Зубные альвеолы – alveoli dentales

Межальвеолярные перегородки – septa interalveolaria

Альвеолярные возвышения – juga alveolaria

Небный отросток – processus palatinus

Носовой гребень – crista nasalis

Небные борозды – sulci palatini

Резцовый канал – canalis incisivus

Нижняя челюсть – mandibula

Тело нижней челюсти – corpus mandibulae

Основание нижней челюсти – basis mandibulae

Альвеолярная часть – pars alveolaris

Зубные альвеолы – alveoli dentales

Альвеолярные возвышения – juga aiveolaria

Подбородочный выступ – protuberantia mentalis

Подбородочный бугорок – tuberculum mentale

Подбородочное отверстие – fоramen mentale

Косая линия – linea obliqua

Подбородочная ость – spina mentalis

Двубрюшная ямка – fossa digastrica

Подъязычная ямка – fossa sublingualis

Челюстно-подъязычная линия – linea mylohyoidea

Поднижнечелюстная ямка – fossa submandibularis

Ветвь нижней челюсти – ramus mandibulae

Угол нижней челюсти – angulus mandibulae

Жевательная бугристость – tuberositas masseterica

Крыловидная бугристость – tuberositas pterygoidea

Оверстие нижней челюсти – foramen mandibulae

Язычок нижней челюсти – lingula mandibulae

Канал нижней челюсти – canalis mandibulae

Венечный отросток – processus coronoideus

Мыщелковый отросток – processus condylaris

Вырезка нижней челюсти – incisura mandibulae

Щечный гребень – crista buccinatoria

Головка нижней челюсти – caput mandibulae

Шейка нижней челюсти – collum mandibulae

Небная кость – os palatinum

Костное небо – palatum osseum

Небная поверхность – facies palatina

Носовая поверхность – facies nasalis

Носовой гребень – crista nasalis

Большой небный канал – canalis palatinus major

Большое небное отверстие – fоramen palatinum majus

Решетчатый гребень – crista ethmoidalis

Раковинный гребень – crista conchalis

Пирамидальный отросток – рrocessus pyramidalis

Малые небные каналы – canales palatini minores

Малые небные отверстия – foramina palatina minora

Задняя носовая ость – spina nasalis posterior

Перпендикулярная пластинка – lamina perpendicularis

Большая небная борозда – sulcus palatinus major

Глазничный отросток – processus orbitalis

Клиновидный отросток – processus sphenoidalis

Клиновидно-небная вырезка – incisura sphenopalatina

Клиновидно-небное отверстие – foramen sphenopalatinum

Нижняя носовая раковина – concha nasalis inferior

Сошник – vomer

Носовая кость – os nasale

Слезная кость – os lacrimale

Задний слезный гребень – crista lacrimalis posterior

Слезная борозда – sulcus lacrimalis

Ямка слезного мешка – fossa sacci lacrimalis

Скуловая кость – os zygomaticum

Латеральная поверхность – facies lateralis

Височная поверхность – facies temporalis

Глазничная поверхность – facies orbitalis

Скуло-глазничное отверстие – foramen zygomaticoorbitale

Скуло-височное отверстие – forаmen zygomaticotemporale

Лобный отросток – processus frontalis

Височный отросток – processus temporalis

Крыловиднонебная ямка- fossa pterygopalatina

Височная ямка – fossa temporalis

Подвисочная ямка -fossa infratemporalis

 

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Анатомия человека, под редакцией М.Р.Сапина. М. «Медицина», 2001, т.1, с. 133 -142.

2. Р.Д.Синельников, Я.Р.Синельников. Атлас анатомии человека. М., «Медицина», 1996, т.1, с. 55 – 67, 77, 81 -82.

3. М.Г.Привес, Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович. Анатомия человека. Санкт-Петербург, СПбМАПО, 2005, с. 116 — 122, 124- 125.

4. И.В.Гайворонский. Нормальная анатомия человека. Санкт-Петербург, СпецЛит, 2001, т.1, с. 79 – 86, 95.

5. Материал лекций по анатомии.

 

 

ЗАНЯТИЕ № 9

 

ТЕМА: Череп в целом. Глазница. Полость носа. Твердое небо. Отчет по препаратам костей черепа.

 

ЦЕЛЬ: Изучить строение черепа в целом, стенки и сообщения глазницы, полости носа, для последующего изучения центральной нервной системы, ангионеврологии, а также травматологии, нейрохирургии и других клинических дисциплин. Обобщить и закрепить полученные знания по строению черепа.

 

ОСНАЩЕНИЕ:

1. Череп в целом.

2. Сагиттальный распил черепа.

3. Отдельные кости черепа.

4. Распилы височной кости.

5. Таблицы, схемы, муляжи.

6. Рентгеновские снимки черепа.

 

Источник: megaobuchalka.ru

Особенности формирования и строения

Челюсть начинает свое развитие еще во внутриутробном периоде, зачатки отделяются от зубных пластин, вокруг них появляются костные перекладины – закладываются стенки зубных альвеол (как показано на фото ниже). Примечательно, что зачатки и постоянных, и молочных зубов располагаются в пределах одной альвеолы.

С внутренней части альвеолы выстланы губчатыми пластинками, соответствующими по размеру зубам. Верхние и нижние челюстные углубления ничем не отличаются друг от друга. В каждой из них находится нерв и множество мелких кровеносных сосудов.

У лунок центральных и боковых резцов, а также клыков присутствуют язычные и губные стороны. Углубления больших, малых коренных зубов (моляров, премоляров) имеют щечные и язычные пластины. Самое большое альвеолярное углубление у клыков – его величина может достигать 18 мм. Стенки альвеол крепятся с одной стороны к зубам, с другой – к челюсти.

Функции

Нельзя переоценить значение альвеол в ротовой полости. Прежде всего, они фиксируют зубные единицы в определенной точке челюстной кости. Именно благодаря таким углублениям зубы могут двигаться, а человек – пережевывать пищу. Примечательно, что если в силу аномальных процессов альвеола зуба «расслабится», то он, в свою очередь, будет смещен в ту или иную сторону.

В список основных функций лунок входит не только фиксация зубных единиц, но и «ответственность» за качественное пережевывание пищи. Учитывая то, где находятся альвеолы, можно понять, что они имеют непосредственное отношение к работе пищеварительного тракта («несут ответственность» за качественное пережевывание пищи). Некачественное несбалансированное питание может привести к размягчению альвеол – углубления становятся, пористыми, неплотными.

При редком употреблении твердой пищи лунка «расслабляется», повреждается – зуб может «съехать» в сторону. Это, в свою очередь, приведет к появлению ранок на деснах, которые начнут активно кровоточить. Чтобы предотвратить повреждение альвеол, необходимо грамотно составить рацион. В его составе должна присутствовать как мягкая, так и жидкая, и твердая пища.

Причины и лечение воспаления альвеол

В стоматологической практике альвеолитом называют воспаление, развивающееся в лунке, которое, как правило, возникает в результате ее инфицирования после удаления зуба.

Причинами появления альвеолита в стоматологии принято считать:

 • перенесенное хирургическое вмешательство в ротовой полости (в том числе, экстракцию зуба);
 • присутствие открытых ран на слизистой, деснах;
 • сниженный иммунитет;
 • некачественно проведенные врачебные процедуры (пломбирование, протезирование, удаление зуба);
 • травму ранок зубным камнем;
 • несоблюдение правил гигиены ротовой полости.

Лечение альвеолита проводит только врач. Прежде всего, пациентам назначают обезболивающие и противовоспалительные препараты (Кетанов, Нимесил, Брустан). При необходимости больному подбирают системную антибактериальную терапию, очаг поражения обрабатывают местными антисептиками (полоскания, аппликации, аэрозоли).

Гигиена и профилактика
Чтобы поддерживать лунки в «здоровом» состоянии, рекомендуется соблюдать несколько несложных правил:

 • сбалансировать свой рацион;
 • регулярно появляться в стоматологическом кабинете;
 • чистить зубы дважды в день (утром, вечером);
 • отказаться от вредных привычек (употребления алкогольных напитков, табакокурения);
 • своевременно мыть руки, чтобы исключить попадание болезнетворных бактерий – возбудителей воспаления в ротовую полость.

Кроме этого, при уходе за альвеолярными углублениями следует проводить витаминизацию организма, избегать травм челюсти, зубов, соблюдать меры предосторожности при использовании зубных нитей, зубочисток. Лучше, если у щеток будет мягкий ворс средней длины.

Итак, альвеолами называют 32 углубления в верхней и нижней челюсти, в каждом из которых расположен зубной корень. Эти лунки «оснащены» нервом и множеством мелких кровеносных сосудов. Основная функция альвеол – пережевывание пищи. При попадании инфекции в зубные лунки может развиваться местный воспалительный процесс, получивший название альвеолита.

Источник: stomaportal.ru


Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.