Протизапальні препарати


НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ (НПЗП) — група різних за хімічною структурою ЛП (переважно похідні кислот), що мають протизапальну (див. Запалення), анальгезивну, жарознижувальну й антиагрегантну дії.

Сьогодні немає єдиної класифікації НПЗП, їх розподіляють: за хімічною структурою (табл. 1); тривалістю і силою протизапального, анальгезивного ефекту (табл. 2); селективністю, впливом на метаболізм суглобового хряща та ін.

Таблиця 1. Класифікація НПЗП за хімічною структурою (В.О. Насонова, Я.А. Сігідін, 1985 р.)


І. Похідні кислот
Арилкарбонові кислоти
Похідні саліцилової кислоти або саліцилати (кислота ацетилсаліцилова, дифлунісал)
Похідні антранілової кислоти або фенамати (кислота мефенамова, кислота ніфлумова)
Арилалканові кислоти
Похідні арилоцтової кислоти (диклофенак натрію)
Похідні гетерооцтової кислоти (кеторолак)
Похідні індол-/інденоцтової кислоти (індометацин, суліндак, етодолак)
Похідні арилпропіонової кислоти (ібупрофен, напроксен, кетопрофен)
Енолікові кислоти
Похідні піразоліну (фенілбутазон, метамізол)
Оксиками (піроксикам, мелоксикам)
ІІ. Деякі інші похідні
Німесулід, колхіцин, целекоксиб, набуметон
ІІІ. Комбіновані препарати
Артротек (диклофенак + мізопростол), Амбене (фенілбутазон + дексаметазон)
Аспіфат (кислота ацетилсаліцилова + сукральфат), Доларен (диклофенак + парацетамол)

Таблиця 2. Класифікація НПЗП за вираженістю протизапального ефекту

НПЗП із вираженою протизапальною активністю
Саліцилати (кислота ацетилсаліцилова, дифлунісал)
Піразолідини (фенілбутазон)
Похідні індолоцтової кислоти (індометацин, суліндак, етодолак)
Похідні фенілоцтової кислоти (диклофенак)
Оксиками (піроксикам, мелоксикам)
Алканони (набуметон)
Похідні пропіонової кислоти (ібупрофен, напроксен, фенопофен, флурбіпрофен, кетопрофен, кислота тіапрофенова)
Похідні сульфонанілідів (німесулід)
Похідні інших хімічних груп (целекоксиб)
НПЗП зі слабкою протизапальною активністю
Похідні антранілової кислоти (мефенамова кислота)
Піразолони (метамізол натрію, пропіфеназон)
Похідні параамінофенолу (парацетамол)
Похідні гетероарилоцтової кислоти (кеторолак)

З відкриттям двох ізоформ ЦОГ була запропонована класифікація НПЗП (J. Frolich, 1997 р.) у модифікації: селективні інгібітори ЦОГ-1 (низькі дози кислоти ацетилсаліцилової); неселективні інгібітори ЦОГ — більшість НПЗП (диклофенак, ібупрофен, піроксикам, індометацин); селективні інгібітори ЦОГ-2 (мелоксикам, німесулід); високоселективні (специфічні) інгібітори ЦОГ-2 (целекоксиб, рофекоксиб, вальдекоксиб, парекоксиб).

Механізм протизапальної дії НПЗП пов’язаний із пригніченням ними активності ЦОГ — ключового ферменту метаболізму арахідонової кислоти і, як наслідок, зниженням синтезу простагландинів (ПГ) (див. Простагландини). На початку 90-х років ХХ ст. Дж. Вейном встановлено, що в організмі одночасно існує дві ізоформи ферменту ЦОГ — ЦОГ-1 (конститутивна) і ЦОГ-2 (індукована). Вони мають різні функції: ЦОГ-1 відповідає за синтез ПГ, що беруть участь у захисті слизової оболонки ШКТ, регуляції функції тромбоцитів і ниркового кровотоку, а другий ізофермент (ЦОГ-2) бере участь у синтезі ПГ при запаленні. Терапевтичний ефект НПЗП реалізується за рахунок гальмування активності ЦОГ-2, а основні побічні ефекти з’являються при інгібуванні ЦОГ-1 (рисунок). Протизапальна дія НПЗП також пов’язана з гальмуванням перекисного окиснення ліпідів, стабілізацією лізосомальних мембран, гальмуванням процесів утворення макроергічних зв’язків у процесах окисного фосфорилювання, гальмуванням агрегації нейтрофілів, пригніченням синтезу, взаємодією з рецепторами, інактивацією інших медіаторів запалення (брадикінін, лімфокіни, лейкотрієни, фактори комплементу й ін.).


NPZP.ai

Рисунок. Механізм дії НПЗП

НПЗП по-різному впливають на біосинтез глікозаміногліканів (ГАГ), процеси проліферації клітин, біосинтез колагену, катаболічні процеси в суглобовому хрящі: інгібують біосинтез ГАГ (ацетилсаліцилова кислота, індометацин, ібупрофен, фенопрофен, фенілбутазон); не чинять впливу на біосинтез ГАГ (мелоксикам, диклофенак, суліндак, целекоксиб); стимулюють біосинтез ГАГ (беноксапрофен, тіапрофенова кислота, парацетамол).

Спектр побічних ефектів НПЗП досить широкий. До найбільш частих і небезпечних побічних ефектів належать шлунково-кишкові ускладнення. Термін «NSAID-gastropathy», що був уведений у 1986 р. S.H. Roth, означає ерозивно-виразкові гастроінтестинальні ураження на фоні прийому НПЗП. НПЗП-гастропатіям властиві деякі особливості: поява виразок на фоні прийому НПЗП, гострі множинні ерозії чи виразки, локалізація виразок в антральному відділі шлунка, мало- чи асимптомний перебіг, часті маніфестації, зникнення після відміни препарату. Існує декілька факторів, що спричиняють підвищення ризику НПЗП-гастропатії. До них належать: вік (старше 60 років), наявність патології ШКТ в анамнезі, прийом високих доз чи одночасний прийом декількох НПЗП, одночасний прийом із глюкокортикоїдами, тривале застосування НПЗП (понад 3 міс), терапія антикоагулянтами та/чи антиагрегантами.
кож для НПЗП характерна низка інших проявів побічної дії: затримка натрію та води і, як наслідок, підвищення АТ; схильність до кровотеч; алергічні реакції (бронхоспазм, анафілактичний шок, набряк Квінке) тощо. Небезпечна побічна дія похідних піразолону — гематотоксичність. Порушення функції нирок може бути зумовлене як інгібуючим впливом НПЗП на синтез судинорозширювальних ПГ, так і їх нефротоксичною дією. Ураження печінки при застосуванні НПЗП може бути зумовлене як імунними процесами, так і їхньою токсичною дією. Практично всі НПЗП здатні змінювати динаміку препаратів інших фармакологічних груп і самі підпадають під не менш активний вплив з їхнього боку. При застосуванні НПЗП необхідно враховувати можливість їхньої взаємодії з іншими ЛЗ, особливо з непрямими антикоагулянтами, антиагрегантами (схильність до кровотеч), діуретиками, антигіпертензивними препаратами (зниження ефективності антигіпертензивних препаратів). У хворих на хронічну серцеву недостатність НПЗП можуть підвищити частоту декомпенсацій внаслідок зменшення терапевтичної дії інгібіторів АПФ та діуретиків.

Як патогенетичне лікування НПЗП показані при запаленні м’яких тканин, опорно-рухового апарату, при лікуванні ревматичних, серцево-судинних, нервових захворювань, при травмах, у післяопераційний період та ін. НПЗП широко застосовують для симптоматичної терапії больового синдрому різного генезу, а також для купірування гарячки (пропасниці). Протипоказані НПЗП при індивідуальній непереносимості, пептичній виразці шлунка та/або дванадцятипалої кишки, у період вагітності та годування грудьми, при тяжкому ураженні нирок. Ацетилсаліцилова кислота протипоказана дітям у віці до 12 років (небезпека розвитку синдрому Рея).


Дзяк Г.В., Викторов А.П., Гришина Е.И. Нестероидные противовоспалительные препараты. — К., 1999; Клиническая фармакология: В 2 т. / Под ред. И.А. Зупанец, С.В. Налетова, А.П. Викторова. — Х., 2005; Страчунский Л.С., Козлов С.Н. Нестероидные противовоспалительные средства. — Смоленск, 1997.

Источник: www.pharmencyclopedia.com.ua

Как работают НПВП?

Если анальгетики борются непосредственно с болью, то НПВП уменьшают оба самых неприятных симптома заболевания: и боль, и воспаление. Большинство препаратов этой группы являются неселективными ингибиторами фермента циклооксигеназы, подавляя действие обеих его изоформ (разновидностей) — ЦОГ-1 и ЦОГ-2.

Циклооксигеназа отвечает за выработку простагландинов и тромбоксана из арахидоновой кислоты, которая в свою очередь получается из фосфолипидов клеточной мембраны за счёт фермента фосфолипаза A2. Простагландины среди прочих функций являются посредниками и регуляторами в развитии воспаления. Данный механизм был открыт Джоном Вейном, получившим впоследствии Нобелевскую премию за свое открытие.

Когда назначают эти препараты?

Как правило, НПВП применяют для терапии острого или хронического воспаления, сопровождаемого болью. Особую популярность нестероидные противовоспалительные препараты получили для лечения суставов.


Перечислим заболевания, при которых назначают эти препараты:

острая подагра; дисменорея (менструальные боли); боли в костях, вызванные метастазами; послеоперационные боли; лихорадка (повышение температуры тела); кишечная непроходимость; почечная колика; умеренные боли из-за воспаления или травмы мягких тканей; остеохондроз; боль в пояснице; головная боль; мигрень; артроз; ревматоидный артрит; боли при болезни Паркинсона.

НПВС противопоказаны при эрозивно-язвенных поражениях желудочно-кишечного тракта, особенно в стадии обострения, выраженных нарушениях функции печени и почек, цитопениях, индивидуальной непереносимости, беременности. Должны с осторожностью назначаться больным бронхиальной астмой, а также лицам, у которых ранее выявлялись нежелательные реакции при приеме любых других НПВС.

Список распространенных НПВП для лечения суставов

Перечислим наиболее известные и эффективные НПВП которые применяются для лечения суставов и других болезней, когда необходимо противовоспалительное и жаропонижающее действие:

Аспирин; Ибупрофен; Напроксен; Индометацин; Диклофенак; Целекоксиб; Кетопрофен; Этодолак. Мелоксикам.

Одни лекарственные препараты слабее, не столь агрессивны, другие рассчитаны на острый артроз, когда требуется срочное вмешательство, чтобы остановить опасные процессы в организме.

В чем преимущество НПВП нового поколения

Побочные реакции отмечаются при длительном приеме НПВП (например, при лечении остеохондроза) и заключаются в поражении слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки с образованием язв и кровотечений. Этот недостаток НПВП неизбирательного действия послужил причиной разработки препаратов нового поколения, блокирующих только ЦОГ-2 (фермент воспаления) и не влияющих на работу ЦОГ-1 (фермента защиты).


Таким образом, препараты нового поколения практически лишены ульцерогенных побочных эффектов (поражение слизистой оболочки органов пищеварительного тракта), связанных с длительным приемом неселективных НПВП, но повышают риск развития тромботических осложнений

Из недостатков препаратов нового поколения можно отметить только их высокую цену, которая делает его недоступным для многих людей.

НПВП нового поколения: список и цены

Что это такое? Нестероидные противовоспалительные препараты нового поколения действуют гораздо избирательнее, они в большей мере ингибирует ЦОГ-2, при этом ЦОГ-1 остается практически нетронутым. Именно этим объясняется достаточно высокая эффективность препарата, которая сочетается с минимальным количеством побочных эффектов.

Список популярных и эффективных нестероидных противовоспалительных препаратов нового поколения:

Мовалис. Обладает жаропонижающим, хорошо выраженным обезболивающим и противовоспалительным действием.
авное преимущество этого средства в том, что при регулярном наблюдении врача его можно принимать довольно длительный период времени. Выпускается мелоксикам в виде раствора для внутримышечных инъекций, в таблетках, суппозиториях и мазях. Таблетки мелоксикама (мовалиса) очень удобны тем, что они длительного действия, и достаточно принимать одну таблетку в течение дня. Мовалис, который содержит 20 таблеток по 15 мг стоит 650-850 руб. Ксефокам. Препарат, созданный на основе Лорноксикама. Его отличительной чертой является тот факт, что он имеет высокую способность к купированию болевого синдрома. По этому параметру он соответствует морфину, но при этом не вызывает привыкания и не имеет опиатоподобного действия на центральную нервную систему. Ксефокам, который содержит 30 таблеток по 4 мг стоит 350-450 руб. Целекоксиб. Этот препарат значительно облегчает состояние больного при остеохондрозе, артрозе и других заболеваниях, хорошо снимает болевой синдром и эффективно борется с воспалением. Побочное влияние на пищеварительную систему со стороны целекоксиба минимально или отсутствует совсем. Цена 400-600 руб. Нимесулид. С большим успехом применяется для лечения вертеброгенных болей в спине, артрита и т.д. Убирает воспаление, гиперимию, нормализует температуру. Использование нимесулида быстро приводит к уменьшению боли и улучшению подвижности. Используется также в виде мази для нанесения на проблемный участок. Нимесулид, который содержит 20 таблеток по 100 мг стоит 120-160 руб.

Поэтому в тех случаях, когда не требуется длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов, применяют лекарства старого поколения. Впрочем, в некоторых случаях это просто вынужденная ситуация, поскольку курс лечения таким препаратом могут себе позволить немногие.

Классификация


Как классифицируют НПВП, и что это такое? По химическому происхождению эти лекарства бывают с кислотными и некислотными производными.

Кислотные НПВП:

Оксикамы – пироксикам, мелоксикам; НПВП на основе индоуксусной кислоты – индометацин, этодолак, сулиндак; На основе пропионовой кислоты – кетопрофен, ибупрофен; Салиципаты (на основе салициловой кислоты) – аспирин, дифлунизал; Производные фенилуксусной кислоты – диклофенак, ацеклофенак; Пиразолидины (пиразолоновая кислота) – анальгин, метамизол натрия, фенилбутазон.

Некислотные НПВП:

Алканоны; Производные сульфонамида.

Также нестероидные препараты различаются по виду и интенсивности воздействия – анальгезирующие, противовоспалительные, комбинированные.

Эффективность средних доз

По силе противовоспалительного действия средних доз НПВП могут быть расположены в следующей последовательности (вверху самые сильные):

Индометацин; Флурбипрофен; Диклофенак натрия; Пироксикам; Кетопрофен; Напроксен; Ибупрофен; Амидопирин; Аспирин.

По анальгезирующему действию средних доз НПВП могут быть расположены в следующей последовательности:

Кеторолак; Кетопрофен; Диклофенак натрия; Индометацин; Флурбипрофен; Амидопирин; Пироксикам; Напроксен; Ибупрофен; Аспирин.


Как правило, вышеперечисленные лекарства используются при острых и хронических заболеваниях, сопровождающихся болью и воспалением. Чаще всего нестероидные противовоспалительные препараты назначаются для купирования болей и лечения суставов: артрита, артроза, полученных травм и т.д

Не редко НПВП используют для обезболивания при головных болях и мигренях, дисменореи, послеоперационных болей, почечных коликах и т.д. Благодаря тормозящему воздействию на синтез простагландинов, эти лекарства оказывают также жаропонижающее действие.

Какую дозировку выбрать?

Любой новый для данного больного препарат необходимо назначать сначала в наименьшей дозе. При хорошей переносимости через 2-3 дня суточную дозу повышают.

Терапевтические дозы НПВС находятся в широком диапазоне, причем в последние годы наметилась тенденция к увеличению разовых и суточных доз препаратов, характеризующихся наиболее хорошей переносимостью (напроксен, ибупрофен), при сохранении ограничений на максимальные дозы аспирина, индометацина, фенилбутазона, пироксикама. У некоторых больных лечебный эффект достигается только при использовании очень высоких доз НПВС.

Побочные эффекты

Длительный прием противовоспалительных препаратов в высоких дозах может вызвать:

Нарушение работы нервной системы – изменение настроения, дезориентацию, головокружение, апатичность, шум в ушах, головную боль, ухудшение зрения; Изменение работы сердца и сосудов – сердцебиение, увеличение кровяного давления, отеки. Гастрит, язву, перфорацию, желудочно-кишечное кровотечение, диспепсические нарушения, изменение функции печени с увеличением активности печеночных ферментов; Аллергические реакции – ангиоотек, эритему, крапивницу, булезный дерматит, бронхиальную астму, анафилактический шок; Почечную недостаточность, нарушение мочеиспускания.

Лечение НПВС должно проводиться в течение минимально допустимого времени и минимально эффективными дозами.

Применение во время беременности

Не рекомендуется применять препараты группы НПВП при беременности, особенно в третьем триместре. Хотя прямых тератогенных эффектов не выявлено, считается, что НПВП могут вызвать преждевременное закрытие артериального (Боталлова) протока и почечные осложнения у плода. Так же имеются сведения о преждевременных родах. Несмотря на это, аспирин в сочетании с гепарином успешно применяется у беременных с антифосфолипидным синдромом.

По последним данным канадских исследователей применение НПВП на сроках до 20 недель беременности ассоциировалось в повышенным риском невынашивания (выкидыша). По результатам проведенного исследования риск выкидыша увеличивался в 2,4 раза вне зависимости от дозы принимаемого препарата.

Мовалис

Лидером среди нестероидных противовоспалительных лекарственных средств можно назвать Мовалис, который имеет продленный период действия и разрешен к длительному применению.

Имеет выраженное противовоспалительное действие, что позволяет принимать его при остеоартрозе, анкилозирующем спондилоартрите, ревматоидном артрите. Не лишен обезболивающих, жаропонижающих свойств, защищает хрящевую ткань. Применяется при зубной, головной боли.

Определение дозировки, способа приема (таблетки, уколы, свечи) зависит от тяжести, вида заболевания.

Целекоксиб

Специфический ингибитор ЦОГ-2, обладающий выраженным противовоспалительным и обезболивающим эффектом. При применении в терапевтических дозах негативного воздействия на слизистую желудочно-кишечного тракта практически не оказывает, поскольку к ЦОГ-1 обладает очень низкой степенью сродства, следовательно, нарушения синтеза конституциональных простагландинов не вызывает.

Как правило, целекоксиб принимают в дозировке 100-200 мг в сутки в 1-2 приема. Максимальная суточная доза – 400 мг.

Индометацин

Относится к наиболее эффективным средствам негормонального действия. При артрите индометацин снимает боль, уменьшает отечность суставов и обладает сильным противовоспалительным действием.

Цена на препарат, независимо от формы выпуска (таблетки, мази, гели, ректальные свечи) достаточно низкая, максимальная стоимость таблеток составляет 50 рублей за упаковку. При применении лекарственного средства необходимо быть осторожным, так как оно имеет немалый перечень побочных эффектов.

В фармакологии индометацин выпускается под названиями Индовазин, Индовис ЕС, Метиндол, Индотард, Индоколлир.

Ибупрофен

Ибупрофен совмещает в себе относительную безопасность и способность эффективно снижать температуру и боль, поэтому препараты на его основе продаются без рецепта. В качестве жаропонижающего средства ибупрофен применяется в том числе и для новорожденных. Доказано, что он снижает температуру лучше других нестероидных противовоспалительных средств.

Кроме того, ибупрофен — один из самых популярных безрецептурных анальгетиков. В качестве противовоспалительного средства он назначается не так часто, тем не менее препарат довольно популярен и в ревматологии: его применяют для лечения ревматоидного артрита, остеоартроза и других заболеваний суставов.

К самым популярным торговым названиям ибупрофена относятся Ибупром, Нурофен, МИГ 200 и МИГ 400.

Диклофенак

Пожалуй, один из самых популярных НПВС, созданный еще в 60-х годах. Форма выпуска – таблетки, капсулы, раствор для инъекций, суппозитории, гель. В этом средстве для лечения суставов хорошо сочетаются как высокая противоболевая активность, так и высокие противовоспалительные свойства.

Выпускается под названиями Вольтарен, Наклофен, Ортофен, Диклак, Диклонак П, Вурдон, Олфен, Долекс, Диклоберл, Клодифен и другие.

Кетопрофен

Кроме перечисленных выше препаратов, к группе лекарств первого типа, неселективных НПВС, т.е ЦОГ-1, относится такое средство, как кетопрофен. По силе своего действия оно близко к ибупрофену, а выпускается в виде таблеток, геля, аэрозоля, крема, растворов для наружного употребления и для инъекций, ректальных свечей (суппозиториев).

Купить это средство можно под торговыми наименованиями Артрум, Феброфид, Кетонал, ОКИ, Артрозилен, Фастум, Быструм, Фламакс, Флексен и другими.

Аспирин

Ацетилсалициловая кислота снижает способность к склеиванию клеток крови между собой и образованию тромбов. При приеме Аспирина кровь разжижается, а сосуды — расширяются, что приводит к облегчению состояния человека при головной боли и внутричерепном давлении. Действие препарата снижает энергетическое питание в очаге воспаления и приводит к затуханию этого процесса.4

Детям до 15 лет Аспирин противопоказан, так как возможно осложнение в виде крайне тяжелого синдрома Рейе, при котором умирает 80 % заболевших. Остальные 20 % выживших малышей могут быть подвержены эпилепсии и задержкам умственного развития.

Альтернативные препараты: хондропротекторы

Довольно часто для лечения суставов назначаются хондропротекторы. Люди зачастую не понимают разницы между НПВС и хондропротекторами. НПВС быстро снимают болевой синдром, но при этом оказывают массу побочных эффектов. А хондропротекторы защищают хрящевую ткань, но принимать их нужно курсами.

В состав самых эффективных хондропротекторов входят 2 вещества – глюкозамин и хондроитин.

Воспалительный процесс – это, в общем, естественный ответ организма на попытку внедрения в него чужеродных микроорганизмов. Таким образом, ограничивается очаг поражения и уничтожается инфекционный агент. Но организм не всегда способен справиться с болезнью. Чтобы не доводить до значительного повреждения органов и тканей, когда могут даже нарушаться их функции, часто используют противовоспалительные лекарства. Без них можно обойтись при эффективности этиотропного лечения. Если же речь идет о хроническом течении системного воспалительного заболевания соединительной ткани, и есть опасность инвалидизации больного, то применение противовоспалительных средств как можно раньше является просто необходимым.

Все противовоспалительные таблетки делятся на три основных категории: стероидные, нестероидные и медленного действия.

К ним относят кортикостероидные препараты. Первоначально это были: кортизон и гидрокортизон, получаемые из надпочесников. Сейчас ряд этих средств пополнился синтетическими препаратами: преднизолоном, метилпреднизолоном, фторированными производными – дексаметазоном, триамцинолоном, флуметазоном, бетаметазоном. Стероиды активно ингибируют фосфолипазу А2, чем и проявляют противовоспалительное действие. Показаниями для применения стероидов являются все формы активного ревматизма. Лечение длительное, до 2 месяцев, часто сочетается с нестероидными медикаментами.

Средства медленного действия

Эти противовоспалительные таблетки используются для лечения системных поражений соединительной ткани, ревматоидного артрита. Это медикаменты базисного лечения с медленным эффектом, который проявляется в течение нескольких месяцев. К ним относятся средства золота, хингамин (делагил, хлорохин), пенициллинамин, цитостатики и др.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

Эта группа самая распространенная. Нестероидные противовоспалительные таблетки обладают также жаропонижающим и анальгезирующим действием. Большую популярность им обеспечил еще широкий спектр действия и высокая эффективность. Каждый день препараты этой группы принимают более 30 миллионов человек по всему миру, из них почти половина находится в возрасте старше 60 лет. Многие приобретают лекарства в аптеках без рецепта.

НПВП делятся на группы в зависимости от химической структуры и характера действия. К первой относятся противовоспалительные таблетки высокой эффективности. Это салицилаты (среди них всем известный аспирин), пиразолидины (фенилбутазон), производные индолуксусной (индометацин, сулиндак) и фенилуксусной (диклофенак) кислот, оксикамы (пироксикам и др.), производные пропионовой кислоты (ибупрофен, кетапрофен, напроксен и т.д.). К этой же группе относят и некоторые некислотные производные, например, алканоны (намубетон), сульфонамидные производные (нимесулид, рофекоксиб).

Препараты второй группы имеют слабую противовоспалительную активность. К ним, кстати, относится популярный парацетамол.

Действие НПВП основано на угнетении циклооксигеназы (ЦОГ) – фермента, участвующего в синтезе простагландинов. Последние являются модуляторами воспалительного процесса, продуцируют появление болевого синдрома и резкие скачки температуры (лихорадку).

НПВП имеют много побочных эффектов, но в последнее время стали появляться препараты нового поколения (мелоксикам, теноксикам, набуметон, солпафлекс), которые избирательно угнетают простагландины, значительно снижая этим вероятность развития неприятных осложнений. Зная о большом количестве тяжелых побочных эффектов, которыми грешат многие антибиотики, противовоспалительные препараты становятся часто предпочтительнее, если есть возможность выбирать.

Источник: medic-sovet.ru

Протизапальні лікарські засоби

Лікарські засоби, що впливають на процеси запалення та алергії

Протизапальні засоби — Це група препаратів, які пригнічують процеси асептичного запалення в різних його фазах: альтерації, ексудації, порушення мікроциркуляції, проліферації.
Вони пригнічують запальні реакції при алергії, при впливі на організм фізичних (висока і низька температура), хімічних (кислоти, луги) і механічних факторів.
Протизапальні засоби класифікують на нестероїдні і стероїдні, а по виду дії на препарати місцевого та резорбтивної дії.

Основні ланки патогенезу запалення.

 1. Порушення цілісності клітинних і субклітинних мембран. Відбувається порушення мітохондріальних мембран, внаслідок чого порушуються процеси біологічного окислення, накопичуються недоокислені продукти обміну (молочна і піровиноградна кислоти), що викликає ацидоз. Пошкодження лізосомальних мембран призводить до виходу з них ферментів, внаслідок чого посилюються процеси протеолізу, гліколізу і ліполізу.
 2. Порушення мікроциркуляції у вогнищі запалення. Відбувається вихід рідкої частини плазми в запалені тканини (розвивається набряк). У цих тканинах через набряк відбувається здавлювання судин і мікроциркуляція порушується. При запаленні посилюється агрегація тромбоцитів, що призводить до тромбоутворення, що ще більшою мірою порушує кровообіг.
 3. Надмірне вивільнення медіаторів запалення: гістаміну, кінінів, брадикининов, норадреналіну, адреналіну, простагландинів. На клітинному рівні процес запалення може бути представлений таким чином:

Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) — це група синтетичних лікарських засобів, які мають протизапальну, знеболюючу, жарознижуючу і антиексудативну дію.

Класифікація НПЗЗ

 1. Похідні саліцилової кислоти.
 • ацетилсаліцилова кислота (аспірин);
 • ацелізин;
 • натрію саліцилат;
 • саліциламід;
 • метилсаліцилат;
 • месалазин.
 1. Похідні піразолону.
 • бутадион;
 • трибузон.
 1. Похідні антраниловой кислоти.
 • мефенамінова кислота (мефенамовая кислота);
 • флуфенамовая кислота.
 1. Похідні індолуксусной кислоти.
 • індометацин (метиндол).
 1. Похідні фенілоцтової кислоти.
 • диклофенак натрію (вольтарен).
 1. Похідні фенілпропіоновой кислоти.
 • ібупрофен (бруфен)
 • кетопрофен.
 1. Похідні нафтілпропіоновой кислоти.
 • напроксен.
 1. Оксиками.
 • пироксикам

Механізм дії НПЗЗ.

 1. Специфічно інгібують фермент циклооксигеназу, в результаті чого пригнічується в організмі синтез простагландинів і тромбоксану, що, в кінцевому підсумку, зменшує прояв тих біологічних ефектів, які викликають ці речовини.
 2. НПЗЗ проявляють антагонізм до медіаторів запалення, пригнічуючи їх синтез.
 3. НПЗЗ, будучи роз’єднувачі окисного фосфорилювання, пригнічують енергозабезпечення тканин у вогнищі запалення, що сприяє протизапальній ефекту, зокрема жарознижувальній.

За протизапальною активністю НПЗЗ розташовуються в наступній послідовності в порядку убування:
1. Пироксикам 2. Індометацин 3. Диклофенак 4. Напроксен 5. Бутадион 6. Бруфен 7. Аспірин

За анальгетичної активності:
1. Диклофенак 2. Індометацин 3. Пироксикам 4. Напроксен 5. Бруфен 6. Бутадион 7. Аспірин

Фармакокінетика НПЗЗ
Залежно від фармакокінетичних показників НПЗЗ можна розділити на 3 групи:

 1. Препарати з коротким періодом напіввиведення, t1 / 2 = 2-5 год:
 • індометацин
 • диклофенак
 • бруфен
 • аспірин

Ці препарати слід призначати 4-5 разів на добу.

 • Препарати із середнім періодом напіввиведення, t1 / 2 = 8-12 ч:
 • напроксен

Його слід призначати 2-3 рази на добу.

 1. Препарати тривалої дії, у яких t1 / 2 = 24 год і більше:
 • бутадион
 • пироксикам

Призначають 1 раз на добу.

Показання до застосування НПЗЗ.

 1. Простудні захворювання, в тому числі ГРВІ, грип.
 2. Колагенові захворювання: ревматизм, ревматоїдний артрит, хвороба Бехтерева, склеродермія, червоний вовчак.
 3. Травматичне ушкодження тканин: міозити, неврити, бурсити.
 4. Запальні захворювання органів дихання та нирок: гайморит, плеврити, нефрити, гломерулонефрити.
 5. Гарячкові стани при інфекційних захворюваннях.

Ускладнення фармакотерапії НПЗЗ.

 1. НПЗЗ-індуковані гастропатії: нудота, втрата апетиту, блювання, тяжкість і болі в епігастрії, ульцерогеннадію.
 2. Порушення системи крові: агранулоцитоз, лейкопенія, зниження здатності згортання крові.

Стероїдні протизапальні засоби (СПВС) — Це глюкокортикоїди та їх синтетичні аналоги, які здатні пригнічувати не тільки запальні явища, але й надавати протиалергічну та імунодепресивну дію.

Механізм дії СПВС.
Полягає у здатності пригнічувати активність фосфоліпази, блокуючи таким чином метаболізм ненасичених жирних кислот як по циклооксигеназному, так і по ліпоксігеназний шляху.

Показання до застосування СПВС.

 1. Гострі запальні процеси з переважанням ексудації, зокрема набряк гортані, токсична пневмонія з набряком легенів, менінгіт.
 2. Нефротичний синдром, який характеризується протеїнурією і набряками, гломерулонефрит.
 3. Дифузні захворювання сполучної тканини (колагенози) в комбінації з НПЗЗ.
 4. Гострі вірусні ураження мозку: енцефаліт, поліомієліт.

Ускладнення фармакотерапії СПВС.

 1. Обумовлені гормональної активністю препаратів:
 1. кортікоідние залежність і «синдром відміни»;
 2. міопатії;
 3. дисменорея;
 4. набряки;
 5. цукровий діабет;
 6. остеопороз;
 7. затримка росту у дітей.
 1. Обумовлені протизапальну та імунодепресивну дію:
 1. виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки;
 2. активація вторинної інфекції;
 3. болі в животі;
 4. зниження стійкості організму до впливу зовнішніх факторів.

Профілактика ускладнень.

 1. Контроль рівня глюкози в крові, 1раз на тиждень.
 2. Концентрації електролітів, 1 раз в 2 тижні.
 3. Рівня АТ, 1 раз на 3 дні.
 4. Маси тіла і діурез, щодня.

Протипоказання.

 1. Туберкульоз.
 2. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки.
 3. Кровотечі ШКТ.
 4. Нестабільність психіки.

Протиалергічні засоби.

Класифікація
I. Препарати, що застосовуються при алергії негайного типу.

 1. Засоби, що перешкоджають вивільненню алергії із стовбурових клітин і базофілів:
 1. глюкокортикоїди;
 2. адреноміметики (адреналін);
 3. бронхолитики (еуфілін).
 1. Засоби, що перешкоджають взаємодії гістаміну зі своїми Н-рецепторами (антігістімінние).

II. Препарати, що застосовуються при алергії уповільненого типу.

 1. Імунодепресанти:
 1. глюкокортикоїди;
 2. протипухлинні.
 1. Засоби, що зменшують альтерацію тканин:
 1. НПЗЗ;
 2. СПВС.

Антигістамінні засоби — Це кошти, що блокують гістамінові рецептори, але не впливають на синтез і виділення гістаміну.
Розрізняють Н1 — і Н2 — гістамінові рецептори, які відрізняються між собою різною чутливістю до антигістамінних препаратів різної хімічної будови.

Основні ефекти стимуляції Н1 — рецепторів:

 1. Підвищення тонусу гладкої мускулатури бронхів, кишечника, матки.
 2. Підвищення проникності капілярів (гіперемія, набряк, свербіж).

Основні ефекти стимуляції Н2 — рецепторів:

 1. Збільшення секреції залоз шлунка.
 2. Збільшення ЧСС і сили серцевих скорочень.

Ефекти одночасної стимуляції Н1 — і Н2 — рецепторів:

 1. Зниження тонусу гладких м’язів артеріальних судин — зниження АТ.

Н1 — блокатори — Конкурентні антагоністи гістаміну відносно Н1-рецепторів: димедрол, тавегіл, супрастин, дипразин (піпольфен), фенкарол, букарфен, діазолін.

Фармакодинаміка.

 1. Антигістамінний ефект, який проявляється усуненням властивостей гістаміну (див.вище).
 2. Пригнічення ЦНС, тобто снодійну дію (крім тавегілу, хіфенадину і діазоліну).
 3. Потенціювання дії засобів для наркозу, наркотичних анальгетиків, алкоголю, снодійних.
 4. Місцевоанестезуючу дію.

Показання до застосування.

 1. Алергічні реакції негайного типу (кон’юнктивіт, риніт, набряк Квінке).
 2. Безсоння і неспокій.
 3. Синдром тривалого здавлення, опіки.
 4. Для премедикації.

Побічні ефекти.

 1. М-холіноблокуючу активність:
 • зниження ЧСС;
 • зниження АТ;
 • запори;
 • сухість у роті.
 1. Пов’язані з пригніченням ЦНС:
 • сонливість;
 • зниження уваги, працездатності, порушення координації руху.

Н2 — блокатори — Конкурентні антагоністи гістаміну відносно Н2 — рецепторів.

Фармакодинаміка.

 1. Знижують секрецію соляної кислоти і пепсину слизової шлунка.
 2. Зменшують об’єму шлункового соку.
 3. Знижують ЧСС і сили серцевих скорочень.

Показання до застосування.

 1. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки.
 2. Ерозивний гастрит і дуоденіт.

Побічні ефекти.
Головний біль, запор або діарея.

www.pharmacological.ru

Источник: vidnovlennya-zoru.com

Механізм дії НПЗП

Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ), знаходять застосування при лікуванні: застуди, грижі хребта, артритів і артрозу. Механізм дії заснований на тому, що вхідні в їх склад компоненти:

 • гальмують будь-які запальні процеси;
 • зменшують набряклість;
 • знижують біль при будь-яких захворюваннях;
 • є жарознижувальними;
 • розріджують кров.

Протизапальні препарати

Варто зазначити, що нестероїдні протизапальні препарати мають багато протипоказань. Вони сильно дратують слизову оболонку шлунку і дванадцятипалої кишки, викликаючи кровотечі, появи виразок. Крім того, сприяють розрідженню крові. Тому їх не рекомендують приймати:

 • при хворобах шлунка, дванадцятипалої кишки;
 • у разі поганий згортання крові;
 • під час вагітності;
 • при алергії на компоненти препарату.
 • під час загострення гіпертонії;
 • при хворобах нирок, печінки.

 

Класифікація препаратів

При знайомстві з нестероїдними протизапальними препаратами (НПЗП) важливо знати:

 1. По силі знеболювання вони схожі з наркотичними засобами, але не викликають звикання.
 2. Володіють сильною протизапальною дією, але не є гормональними (стероїдними) препаратами і не призводять до хвороб, пов’язаних з їх застосуванням.
 3. По впливу на організм вони діляться на дві групи: селективні, неселективні. Обидві широко використовуються в медицині, але вимагають застосування строго за призначенням лікаря.

Протизапальні препарати

 

Селективні

Селективні НПЗП відрізняються тим, що надають місцеве виборче дію на запалену ділянку. Вони не дратують і не руйнують слизову оболонку шлунка, кишечника, випускаються в різних видах. До групи цих препаратів відносять:

 • «Найз». Таблетки, ампули, гель. Використовують при запаленні зв’язок, після операцій в гінекології, при зубному болі в стоматології.
 • «Моваліс». Ін’єкції, таблетки, свічки для лікування артритів, остеохондрозу.
 • «Целекоксиб». Капсули при запаленнях суглобів, кісток.
 • «Парацетамол». Таблетки, як жарознижувальний при застуді, лихоманці.

 

Неселективні

Особливість неселективних НПЗП в тому, що вони гальмують запальні процеси, при цьому вражають слизову оболонку шлунку і дванадцятипалої кишки. Вони відносяться до найбільш сильним лікарських препаратів при лікуванні остеохондрозу, артритів, їх дозування і застосування обов’язково погоджують з доктором. Серед цих препаратів:

 

 • «Диклофенак» у вигляді таблеток, мазей, ін’єкцій.
 • «Ібупрофен». Рекомендований до використання вагітним.
 • «Індометацин». Діє ефективно, але вражає слизову шлунка.
 • «Кетопрофен». У кілька разів сильніше, ніж ібупрофен, має протипоказання.

Протизапальні препарати

 

Основні ефекти

Що таке нестероїдні протизапальні препарати? Це медичні лікарські засоби, які значно полегшують життя хворого при захворюваннях суглобів, хребта. Допомагають при застудах, лихоманці, знижуючи температуру. Покращують стан після операцій, змінюють якість життя артритах, артрозах. Дія базується на тому, що речовини в їх складі мають сильно виражений знеболюючий ефект. Найголовніше – НПЗЗ активно гальмують запальні процеси в будь-якому місці організму. Крім цього вони є жарознижувальними і разжижающими кров.

 

Протизапальний

Використання нестероїдних протизапальних препаратів отримало широке поширення при лікуванні захворювань опорно-рухового апарату. Тут остеохондроз, артрити, артрози, запалення сполучних тканин, радикуліти. При гострій формі лікування починають з уколов, потім призначають таблетки, а зовнішньо використовують протизапальні мазі, гелі. Призначають «Диклофенак» (торговельна назва «Вольтарен», «Ортофен»), «Випросал», «Быструмгель». Основний момент у використанні коштів – наявність яскраво вираженого протизапального ефекту.

Протизапальні препарати

 

Жарознижувальний

Хто не приймав при підвищеній температурі «Аспірин»? Разом з «Ібупрофеном», «Найзом», «Парацетамолом» це група нестероїдних протизапальних препаратів з жарознижуючим ефектом. Вони відмінно зарекомендували себе при лікуванні застуди, лихоманки. Хороші результати дає для зниження температури «Диклофенак», «Кетанов», «Анальгін». При захворюванні на грип їх призначають разом з противірусним препаратом «Азильтомирин». Для полегшення стану хворого їх частіше приймають у вигляді таблеток або свічок.

 

Знеболюючий

Сильні болі у спині, мігрень, невралгія, часто не дають хворому спокою ні вдень, ні вночі. Важко заснути, коли болять зуби або гострий напад подагри. Ниркові кольки, стани після операцій, люмбаго, ішіас, травми — все вимагає застосування для знеболення НПЗП. Їх використовують у вигляді ін’єкцій, таблеток і мазей. Відмінні показники у таких препаратів, як «Найз», «Напроксен», «Кетонал», «Кетанов». Вони допомагають при головному зубний, суглобової болях.

Протизапальні препарати

 

Показання до застосування

Групи нестероїдних препаратів протизапальної дії рекомендовані при різноманітних захворюваннях. Важко собі уявити область медицини, де вони не використовуються. Важливо не займатися самолікуванням, а використовувати їх тільки за призначенням лікаря. При цьому необхідно дотримуватися правила прийому:

 • ознайомитися з інструкцією;
 • таблетки, капсули запивати великою кількістю води.
 • виключити вживання алкоголю, газованих напоїв;
 • не лягати після прийому капсули для кращого її проходження;
 • не приймати одночасно декілька НПЗЗ.

Ортопеди, травматологи використовують разом з хондропротекторами нестероїдні протизапальні препарати для лікування суглобів. Вони знімають набряклість, зменшують запальні процеси, полегшують біль, дозволяють рухатися, покращують якість життя. Спочатку призначають уколи, потім таблетки і нестероїдні протизапальні мазі. «Індометацин», «Флексен», «Німесулід» добре себе показали при лікуванні:

 • остеохондрозу;
 • артритів, артрозів;
 • коксартрозов кульшових суглобів;
 • грижі хребта;
 • радикуліту;
 • подагри.

У гінекології ці ліки використовують для зменшення щомісячних менструальних болів, полегшення стану після операцій, зниження температури при ускладненнях. В акушерстві застосування такого препарату як «Індометацин» сприяє розслабленню мускулатури матки. Використовують препарати як болезаспокійливі при процедурах видалення внутрішньоматкової спіралі, біопсії ендометрія. Допомагають вони при захворюваннях матки, статевих органів. Важливо пам’ятати, що їх застосування створює небезпеку для кишечника, викликаючи появу виразок, кровотечі, і не займатися самолікуванням.

Протизапальні препарати

Призначають препарати при застудах з підвищеною температурою, при невралгіях, зубних запаленнях, болях. Спортивні травми, ниркові кольки – все є показанням до застосування нестероїдних протизапальних препаратів. Завдяки властивості НПЗЗ розріджувати кров, вони використовуються для профілактики інфарктів, інсультів, як противотромбозные препарати, які зменшують вірогідність закупорки судин. В офтальмології лікарські засоби застосовують при запаленні судинної оболонки ока, і як протиалергічну при кон’юнктивіті.

 

Для дорослих

Дорослі хворі не повинні займатися самолікуванням. Необхідно пройти обстеження, щоб лікар поставив точний діагноз, призначив необхідні кошти. При цьому важливо врахувати вік хворого, алергічні реакції на ліки. Багато препаратів мають величезну кількість протипоказань щодо хвороб. З обережністю до застосування нестероїдних протизапальних засобів рекомендується поставитися вагітним жінкам, людям похилого віку. Не варто приймати одночасно декілька ліків. Тільки лікар призначить потрібний засіб і дасть схему його застосування.

При лікуванні дорослих нестероїдними протизапальними ліками необхідно враховувати, що кожен з препаратів має свою тривалість дії. В залежності від вашого захворювання, стану, вам призначать застосування лікарських засобів три рази на добу або один. Існують 3 групи за терміном дії:

 1. Короткий. Триває від двох до восьми годин. Препарати: «Ібупрофен», «Вольтарен», «Ортофен».
 2. Середня. Діє від десяти до двадцяти годин. Ліки: «Напроксен», «Сулиндак».
 3. Тривале. Тривалість добу. Препарат «Целекоксиб».

Протизапальні препарати

 

Для дітей

Слід з обережністю застосовувати нестероїдні протизапальні препарати для лікування дітей. Багато засоби мають однозначні строгі протипоказання. Деякі препарати обмежені за віком застосування. Наприклад, «Аспірин» не призначають до 16 років. Повністю безпечними для дитини вважаються «Ібупрофен» і «Парацетамол». Педіатри призначають їх навіть грудним дітям з 3 місяців. Застосовують у момент, коли у дітей застуда, температура, ріжуться зубки. Оскільки маленькій дитині важко випити ліки, його призначають у вигляді свічок.

 

Список нестероїдних протизапальних засобів нового покоління

НПЗЗ не рекомендують до тривалого застосування із-за численних побічних ефектів. Сучасна фармакологія розробила групу препаратів, безпечних при постійному прийомі. НПЗЗ нового покоління не викликають ускладнень, не мають небезпечних протипоказань. Діють вони м’яко і вибірково. До цих препаратів належать:

 1. «Німесулід». Знижує температуру, лікує болі в спині.
 2. «Целекоксиб». Допомагає при остеохондрозі, артрозах.
 3. «Моваліс». Призначають проти запалень, при болях у хребті, суглобах.
 4. «Ксефокам». Сильнодіючий знеболювальний, не викликає звикання.

Протизапальні препарати

Особливість дії нестероїдних протизапальних препаратів нового покоління в тому, що вони не подразнюють слизову оболонку ШКТ, не викликають кровотеч, появи виразок. Діють тільки на запалене, хворе місце. Крім того, вони не руйнують хрящову тканину. Застосовують ці засоби при амбулаторному лікуванні в умовах стаціонару. До побічних ефектів відносять:

 • запаморочення;
 • сонливість;
 • підвищення тиску;
 • задишку;
 • стомлюваність;
 • порушення травлення;
 • алергію.

 

Побічні ефекти

Нестероїдні протизапальні препарати використовуються в багатьох галузях медицини, але необхідно дуже уважно поставитися до їх застосування. Робити це слід тільки за рекомендацією лікаря, який вас обстежив, тому що є побічні ефекти:

 1. Виникнення виразок та кровотеч у шлунку, дванадцятипалої кишці.
 2. Порушення функції нирок.
 3. Проблеми зі згортанням крові.
 4. Алергічні реакції.
 5. Поява некрозу тканин при ін’єкціях.
 6. Ураження печінки.
 7. Проблеми зі слухом, зором.
 8. Запаморочення, непритомність.
 9. Руйнування внутрішньо-суглобових хрящів.

 

Источник: poradumo.com.ua

Противовоспалительные средства[править]

Лекарственные средства, подавляющие развитие воспалительного процесса, называют противовоспалительными препаратами. Воспалительный процесс — это универсальная реакция организма на действие повреждающих факторов внешней среды: инфекционных, химических, физических и пр. Во многих случаях воспаление играет защитную роль, способствует ограничению очага повреждения и уничтожению инфекционного агента. Но при генерализированных формах такой процесс может приводить к значительному повреждению органов и тканей с нарушением их функции. В случаях, когда возможно этиотропное лечение, оно способствует уменьшению и исчезновению воспаления, и нет необходимости в применении противовоспалительных средств, тогда как при системных воспалительных заболеваниях соединительной ткани, характеризующихся хроническим прогрессирующим течением, которое на определенном этапе может приводить к инвалилидизации больных, раннее применение средств противовоспалительного действия является обязательным компонентом лечения.

Классификация противовоспалительных средств

 • нестероидные противовоспалительные средства (НПВС);
 • стероидные противовоспалительные средства (СПВС);
 • противовоспалительные средства медленного действия, или средства «базисной» терапии.

Нестероидные противовоспалительные средства[править]

При воспалительных процессах мышц, суставов, костной ткани (ревматоидных заболеваниях) чаше используют НПВС, которые обладают противовоспалительным, аналтезирующим и жаропонижающим действием. История открытия этих веществ начинается с использования салицилатов (1864). Все препараты характеризируются неспецифичностью действия, т. е. противовоспалительный эффект выражен при воспалении любого генеза и локализации процесса. В наше время НПВС, в том числе ингибиторы, являются наиболее часто применяемыми в мире классами лекарств. Ежегодная продажа этих препаратов, как по рецептам врачей, так и в целях самолечения (в несколько раз больше), превышает сумму 6 млрд доларов.

Классификация НПВС по химическому строению

1. Производные кислоты салициловой — кислота ацетилсалициловая (аспирин), ацетил салицилат лизина, бен-гей (комбинированный препарат).

2. Производные пиразолона — анальгин, фенилбутазон (бутадион, в Украине снят с производства).

3. Производные антраниловой кислоты — мефенамовая и флуфенамовая кислоты, натрия мефенаминат.

4. Производные пропионовой кислоты — ибупрофен, напроксен, кетотифен, сургам, флурбипрофен.

5. Производные уксусной кислоты — диклофенак-натрий, индометацин, сулиндак, набуметон.

6. Производные оксикамов — пироксикам, лорноксикам, мелоксикам.

7. Производные кислоты изоникотиновой — амизон.

8. Производные коксибов — целекоксиб, рофекоксиб.

9. Производные других химических групп — этодолак, набуметон, месулид.

10. Комбинированные препараты — реопирин, копацил, диклокаин.

Классификация НПВС по механизму действия

1. Селективне ингибиторы ЦОГ-1 — кислота ацетилсалициловая в малых дозах.

2. Неселективные ингибиторы ЦОГ-1 и ЦОГ-2 — большинство НПВС.

3. Препараты с преимущественным влиянием на ЦОГ-2 — мелоксикам, нимесулид.

4. Высокоселективные ингибиторы ЦОГ-2 — целекоксиб, рофекоксиб.

Фармакодинамика. Основным механизмом противовоспалительного действия НПВС, как и аналгетиков-антипиретиков, является угнетение циклооксигеназы (ЦОГ) — ключевого фермента, принимающего участие в превращении арахидоновой кислоты в эндопероксиды, из которых синтезируются простагландины и тромбоксан.

В очаге воспаления под действием различных повреждающих факторов активируется фермент фосфолипаза А, (ФЛА,), под влиянием которой из фосфолипидов клеточных мембран и освобождается арахидоновая кислота. Простагландины (ПГ) являются медиаторами и модуляторами воспаления, болевого синдрома и лихорадки.

Ингибирование ЦОГ резко сокращает уровень ПГ, ответственных за основные симптомы воспаления: отек, расширение сосудов, жар, боль, т. е. терапевтической мишенью противовоспалительных препаратов является фермент ЦОГ: ЦОГ-1, ЦОГ-2 и ЦОГ-3. Первая принимает участие в важнейших физиологических процессах, в частности в синтезе простациклина и других простагландинов, регулирующих целостность слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, функцию тромбоцитов и кровообращение в почках. Уровень ЦОГ-2 в нормальных условиях низкий и возрастает под влиянием цитокинов и других противовоспалительных агентов. Этот фермент принимает участие в синтезе простаноидов, необходимых для развития и поддержания воспаления, поэтому противовоспалительное действие нестероидных противовоспалительных средств обусловлено угнетением ЦОГ-2, а побочные реакции — ЦОГ-1, ЦОГ-3 функционирует в структурах ЦНС.

Для препаратов нового поколения (мелоксикам, месулид, теноксикам, лориоксикам, эльде-рин, солпафлекс, набуметон и др.) отличительным в механизме действия от традиционных НПВС является избирательное угнетение ПГ, что приводит к выраженной противовоспалительной активности новых препаратов и одновременно к низкой степени развития осложнений при их длительном применении.

Высокоселективным специфическим ингибитором ЦОГ-2 является целекоксиб, он обладает очень низким сродством с ЦОГ-1, поэтому не влияет на синтез тех ПГ, которые отвечают за физиологические процессы в слизистой оболочке желудка и тромбоцитах.

Механизм действия НПВС связан также со многими звеньями патогенеза воспаления, боли и лихорадки и включает ряд процессов.

Так, угнетение противовоспалительными средствами экссудативной фазы воспаления является следствием снижения активности медиаторов воспаления — ПГ, брадикинина, гистамина, серотонина, что ведет к уменьшению проницаемости сосудистой стенки. При воспалении происходит высвобождение и взаимодействие ПГ и других медиаторов воспаления.

Простагландины сенсибилизируют ноцирецепторы, сосуды, ткани, повышают и реактивность к действию неспецифических медиаторов воспаления (гистамин, серотонин, кинины, комплемент, микросомальные ферменты). В свою очередь гистамин играет роль пускового механизма воспаления, расширяет микрососуды, повышает их проницаемость.

Серотонин также увеличивает проницаемость сосудов. Кинины могут вызывать основные проявления воспаления — расширение сосудов, боль, усиливать соответствующие эффекты гистамина и серотонина, биосинтез ПГЕ, и ПГЕ2. Наряду с медиаторной ролью ПГ могут быть модуляторами воспаления, влияя на агрегацию тромбоцитов (ингибируют биосинтез тромбоксана). На поздних стадиях в воспалении участвуют комплемент, лизосомальные ферменты и другие медиаторы (кинины, лейкотриены). Важным компонентом механизма действия является местный эффект: они предупреждают выход из клетки лизосомаль-ных ферментов и уменьшают степень развития воспалительного процесса.

Антигиалуронидазная активность НПВС также способствует уменьшению проницаемости (противоотечный эффект) сосудов и клеточных мембран в очаге воспаления.

Нестероидные противовоспалительные средства угнетают окислительное фосфорилирование, что нарушает синтез гликозаминогликанов, а это тормозит процессы пролиферации; подавляет развитие фиброзной фазы воспаления при ревматизме.

Тормозя свободнорадикальные реакции, НПВС уменьшают тем самым уровень свободных радикалов кислорода, которые повреждают клеточные мембраны в месте воспаления и способствуют его распространению.

Эти противовоспалительные средства блокируют образование АТФ и этим уменьшают энергообеспечение воспалительной реакции.

Снижение интенсивности воспалительной реакции, отека тканей под влиянием НПВС сопровождается уменьшением болевых ощущений. Снижая образование ПГЕ, и ПГЕ2, НПВС уменьшают их потенциирущее действие на болевые рецепторы и поступление болевых импульсов в ЦНС. Кроме того, препараты этой группы ограничивают накопление ПГ в структурах головного мозга, участвующих в восприятии боли. Это приводит к уменьшению болевого синдрома, особенно связанного с воспалительной реакцией — центральный механизм. Значение противовоспалительных свойств НПВС в снижении боли обусловлено также и чисто механическими факторами. Уменьшение отека снижает давление на барорецепторы, способствует ослаблению болевых ощущений — периферический механизм.

Жаропонижающий эффект НПВС связан с их способностью угнетать синтез ПГ и других пирогенов, вызывающих гипертермическую реакцию, а также с угнетающим действием на центральные механизмы температурной реакции. НПВС уменьшают содержание ПГ в спинномозговой жидкости и снижают активирующее влияние пирогенов на центр терморегуляции в гипоталамусе. Это обусловливает увеличение теплоотдачи и усиление потоотделения вследствие понижения температуры тела.

Амизон обладает иммуномодулирующим эффектом, усиливая гуморальный и клеточный иммунитет, влияя на факторы природной противомикробной резистентности (уровень лизоцима). Амизон является активным пероральным индуктором эндогенного интерферона. Иммуномодулируюшие свойства имеются также у кислоты мефенамовой.

Нестероидным противовоспалительным средствам (ацетилсалициловая кислота, ацетилсали-цилат лизина, кетопрофен, диклофенак-натрий, нифедипиновая кислота, индометацин, артротек, анапирин) свойственен также антиагрегантный эффект. Десенсибилизирующее действие характерно для индометацина, диклофенак-натрия, ацетилсалициловой кислоты.

По степени противовоспалительной активности НПВС можно расположить следующим образом: индометацин = диклофенак > мелоксикам > нимесулид > пироксикам > кетопрофен > напроксен > ибупрофен > ацетилсалициловая кислота.

Ненаркотический аналгетик парацетамол (параацетаминофен) обладает высокой аналгезирующей и антипиретической активностью, но противовоспалительный эффект у него практически отсутствует. Уже в небольших дозах он угнетает изоформу ЦОГ-3 в структурах ЦНС и не влияет на этот фермент в периферических тканях.

Приводим далее сравнительную характеристику препаратов.

Салицилаты[править]

Кислота ацетилсалициловая (аспирин) — НПВС, используемое в клинике более 100 лет. В наше время ежегодно производится около 50 тысяч тонн аспирина.

Фармакокинетика. Кислота ацетилсалициловая (АСК) всасывается в желудке и верхних отделах тонкой кишки. Латентный период составляет 30 мин, максимальное содержание в плазме крови наблюдается через 2 ч, длительность действия — 4—6 ч. Как противовоспалительное средство АСК назначают в суточной дозе 3—4 г (до 6 г). Кинетика АСК зависит от дозы: при применении в дозе 300—400 мг ее уровень в плазме повышается пропорционально, при увеличении разовой дозы препарата до 1—2 г его концентрация в плазме крови возрастает непропорционально быстро, что может привести к развитию интоксикации, поэтому разовая доза не должна превышать 1 г.

Используется при ревматизме, инфекционно-аллергическом миокардите, ревматоидном полиартрите, системной красной волчанке и пр. Производные салициловой кислоты применяют преимущественно при воспалительных процессах и болевых синдромах умеренной силы (миозит, миалгия, артралгия, невралгия, зубная, головная боль, дисменоррея). Как антиагрегант АСК действует на начальную фазу тромбообразования в небольших дозах — 0,08—0,3 г в день или через день. В таких дозах препарат нарушает синтез тромбоксана А, путем ацетилирования ЦОГ. Ан-тиагрегантное действие сохраняется на протяжении 4—7 дней, поскольку ингибирующее влияние на ЦОГ тромбоцитов необратимо. В указанных дозах АСК назначают для предупреждения послеоперационных тромбов, при наличии тромбофлебитов, тромбоза сосудов сетчатки, нарушениях мозгового кровообращения, а также для профилактики тромбозмболических осложнений при стенокардии и инфаркте миокарда.

Лизина ацетилсалицилат — водорастворимая форма АСК — применяется для парентерального введения.

Бен-гей — комбинированный препарат группы салицилатов, в состав которого входят метил салицилат и ментол, проявляет выраженное аналгезирующее и разогревающее действие. Используется для местного применения при мышечной и суставной боли. В форме мази, спортивного бальзама используется для снятия мышечного напряжения перед тренировками и после них, а также — для снятия болевого синдрома при миалгии и артралгии.

Побочные эффекты: осложнения терапии салицилатами связаны с раздражением слизистой оболочки. Блокада ПГ слизистой оболочки, которые угнетают секрецию хлористоводородной кислоты и повышают выделение слизи, приводит к обострению язвенной болезни желудка. Возможны развитие аллергических реакций в виде сыпи, приступы бронхиальной астмы, анафилактический шок. У беременных салицилаты Moiyr задерживать наступление родовой деятельности, в конце беременности могут способствовать преждевременному зарашиванию боталлового протока, что приводит к рождению ребенка с соответствующей сердечной патологией. В случаях длительного применения развивается хроническое отравление — салицизм, характеризируюшийся головной болью, снижением слуха, нарушением сознания, угнетением, сонливостью, тошнотой, рвотой, диареей, респираторным алкалозом. Эти отрицательные явления исчезают после отмены АСК. Острое отравление АСК может развиваться, если разовая доза превышает 2 г (у детей — 1 г). К описанной симптоматике присоединяются повышение температуры тела, тревога, галлюцинации, маниакальное состояние, судороги, кома. Наблюдаются дегидратация и кетоз, метаболический ацидоз, развиваются геморрагии. Такие больные подлежат лечению в стационаре в целях ликвидации дегидратации, нарушений кислотно-щелочного равновесия. Для выведения АСК из организма промывают желудок раствором натрия гидрокарбоната, назначают адсорбенты, осуществляют форсированный диурез, перитонеальный диализ или гемодиализ. Внутривенно вводят викасол, раствор натрия гидрокарбоната, глюкозы, калия хлорида; проводят переливание крови, обкладывают больного компрессом со льдом.

Фенилбутазон (бутадион) отличается от других пиразолонов более выраженной противовоспалительной активностью, чем у салицилатов, однако аналгезирующий и жаропонижающий эффекты у бутадиона слабее, чем у них. Основные осложнения при использовании препарата — нарушения гемопоэза: апластическая анемия, агранулоцитоз, тромбоцитопения.

При приеме бутадиона и других НПВС нарушается репарация хряща суставов и субхондриальных отделов костной ткани, что может привести к образованию очагов деструкции и кист. При этом НПВС уменьшают боль и явления синовита, но не задерживают дегенеративно-дистрофических изменений в тканях суставов, поэтому их рекомендуют применять только в период обострения воспалительного процесса.

Учитывая наличие большого количества побочных эффектов, бутадион в настоящее время используют для наружного применения в виде 5 %-й мази.

Мефенамовая кислота по аналгетическому действию превосходит АСК. Нифлуфенамовая кислота в виде геля и крема более активна, чем мефенамовая кислота.

Индометацин обладает выраженной противовоспалительной, аналгезирующей и жаропонижающей активностью, его применяют внутрь по 25—50 мг 2—3 раза в день. Быстро и почти полностью адсорбируется из кишечника. Максимальное действие развивается через 2 ч, период полувыведения составляет 7 ч. Индометацин — одно из наиболее активных противовоспалительных средств при ревматоидном артрите, периартритах, анкилостомозирующем спондилите (болезнь Бехтерева), остеоартрозах, подагре, воспалительных заболеваниях соединительной ткани, костно-мышечной системы, тромбофлебите. Применяют его длительное время, при резкой отмене препарата патологический процесс может обостриться.

Побочные эффекты: встречаются у 25—50 % больных даже при применении препарата в небольших дозах, особенно у детей до 7 лет. Характерны диспепсические расстройства, оказывает ульцерогенное действие. Для профилактики отрицательного влияния на ЖКТ препарат необходимо принимать после еды, запивать молоком или раствором натрия гидрокарбоната, применять антацидные средства.

Индометацин может вызвать мигренеподобную головную боль, головокружение, расплывчатость зрительного восприятия, депрессию. Эти явления особенно опасны у лиц, профессия которых требует быстрой психологической и физической реакции. Иногда препарат вызывает аллергические реакции, гранулоцитопению, поражение печени и почек. Противопоказан при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при бронхиальной астме. Его не следует назначать женщинам в период беременности и лактации. Индометациновая мазь объединяет в себе высокоэффективное действующее вещество и удобную лекарственную форму, что обеспечивает высокую биодоступность препарата, а также отсутствие системных побочных эффектов.

Ибупрофен — производное пропионовой кислоты; по силе противовоспалительного действия слабее индометацина. Оказывает аналгезирующее и жаропонижающее действие. Как противовоспалительное средство применяют в суточной дозе 0,6—1,2 г. Назначают внутрь 3—4 раза в сутки при ревматоидном артрите, деформирующим остеоартрозе, анкилозирующем спондилезе, особенно если больные не переносят АСК. Ибупрофен иногда вызывает диспепсические расстройства, аллергические реакции. Возможна перекрестная аллергия с пенициллином. Описаны случаи гранулоцитопении.

Диклофенак-натрий (ортофен, вольтарен) — производное фенилуксусной кислоты — по силе противовоспалительного действия превосходит ибупрофен, обладает аналгезирующим и жаропонижающим эффектами и низкой токсичностью, не вызывает деградации гликозаминогликанов и коллагена в суставах. При приеме внутрь максимальный эффект развивается через 2 ч и продолжается 6—7 ч. Применяют при ревматизме, артрозах, спондилоартрозах. Препарат хорошо переносится, иногда наблюдаются диспепсические расстройства, аллергические реакции. При длительном применении возможно ульцерогенное действие. Противопоказан при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, в первом триместре беременности. При длительном применении необходимо контролировать картину крови.

Кетопрофен подавляет агрегацию тромбоцитов, противовоспалительный эффект при суставном синдроме наступает к концу первой недели.

Пироксикам — производное оксикама, оказывает сильное противовоспалительное действие, хорошо всасывается при приеме внутрь. Максимальная концентрация в крови наблюдается через 3—5 ч, период полувыведения составляет 48—50 ч, суточная доза — 20—40 мг (при увеличении ее до 60 мг действие возрастает, но увеличивается и количество побочных эффектов). Применяют препарат 1—2 раза в сутки. Довольно высок риск развития желудочно-кишечных кровотечений, что объясняется большим периодом полувыделения.

Лорноксикам несколько превышает пироксикам по активности. Мелоксикам преимущественно влияет на ЦОГ-2 и вызывает меньше побочных эффектов со стороны пищеварительного канала.

Основные побочные эффекты, которые наблюдаются при применении НПВС — неселективных ингибиторов ЦОГ, представлены в таблице 2.15.

Лечение воспалительных заболеваний соединительной ткани ревматоидного характера — трудный и сложный процесс, требующий поддержания определенной последовательности. В начале заболевания используют НПВС, главная цель их применения — угнетение воспалительного процесса, уменьшение болей, ригидности мышц и суставов. Вместе с тем они не изменяют течения заболевания. Модифицировать течение заболевания могут препараты базисной терапии.

Средства базисной терапии, применяемые при лечении ревматоидного артрита, системных и других заболеваний соединительной ткани[править]

В патогенезе этих заболеваний существенную роль играет гиперчувствительность замедленного типа. В ее осуществлении участвуют цитотоксические Т-лимфоциты, разрушающие клетки, имеющие на своей поверхности антигены; сенсибилизированные Т-лимфоциты, которые посредством своих лимфокинов рекрутируют моноциты, превращая их в макрофаги, активируют секрецию и функцию последних, заключающиеся в цитотоксичности, фагоцитозе поврежденных клеток и пр. Но в патологически измененной синовиальной оболочке суставов (при ревматоидном артрите) или соединительной ткани при ее патологии обнаружены и иммунные комплексы (т. е. Ig и компоненты системы комплемента), и макрофаги, которые освобождают протеолитические ферменты, свободные радикалы кислорода, различные цитокины и т. д.

В развертывании патологического процесса одну из ключевых функций выполняет моно-кин — интерлейкин-1 (ИЛ-1), продуцируемый макрофагами, инфильтрирующими поврежденные ткани, и синовиацитами, приобретающими такую способность. Из-за повышенного его образования активизируются синтез ПГЕ2 и функция нейтрофилов; и то, и другое стимулирует латентные протеазы, разрушающие синовиальную оболочку хряща. При этом образуются метаболиты коллагена, обладающие свойствами эндогенных антигенов, активизируются лимфоциты, освобождающие различные лимфокины, из которых следует отметить ИЛ-2, активирующий пролиферацию Т-лимфоцитов-киллеров, а также лимфокины, передающие сенсибилизацию другим клеткам, образуя их клоны.

При лечении системных заболеваний соединительной ткани применяются так называемые базисные противоревматические средства, для которых характерно развитие медленного эффекта — через несколько месяцев после начала лечения (хингамин, пенициллинамин, препараты золота), цитостатики, а также глюкокортикоиды.

Хингамин (делагил, хлорохин) введен в медицину в качестве противомалярийного средства, но он способен подавлять воспалительные реакции, в которых участвует элемент гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ). Стабилизирует клеточные и субклеточные мембраны лизосом, ограничивая выход из них гидролаз и тормозя этим фазу альтерации обычного воспаления. Кроме того, хингамин подавляет активность нуклеиновых кислот (внедряясь между парами их оснований), в частности лимфоцитов, тормозит продукцию ими лимфокинов, в том числе ИЛ-2, в результате снижается активность и деление Т-лимфоцитов, стимулирующее влияние Т-хелперов на деление моноцитов, продукцию ими ИЛ-1. В результате воспалительный процесс, возникающий из-за попадания антигена в соединительную ткань сустава, постепенно затухает. Применяют его при непрырывно рецидивирующем ревматизме, среднетяжелой форме ревматоидного артрита, системной красной волчанке и некоторых других заболеваниях подобного рода. Терапевтический эффект развивается медленно (через 10—12 нед) при ежедневном приеме препарата. Лечение должно быть длительным — минимум 6 мес, обычно 1—2 года.

Столь длительное назначение препарата может сопровождаться возникновением нежелательных эффектов, связанных с накоплением препарата в тканях (угнетение секреции желудочного сока, нарушение функции печени, дерматит, лейкопения, миопатия). Наиболее опасна ретинопатия, способная привести к слепоте, поэтому при применении препарата надо регулярно контролировать остроту и величину поля зрения, назначать соляную кислоту с пепсином, нестероидные анаболические средства (оротовую кислоту, карнитин и др.).

Пеницилламин (купренил) — продукт метаболизма пенициллина; содержит сульфгидрильную группу, способную связывать многие вещества, в том числе тяжелые металлы. Считается, что пеницилламин образует комплексные соединения с медью, облегчая этим ее доставку в очаги воспаления, в которых обычно снижены и ее содержание и активность супероксиддисмутазы, устраняющие избыток свободных радикалов кислорода, освобождающихся в очаге воспаления и повреждающих мембраны соседних клеток. Образуя комплексные соединения с железом, пеницилламин ограничивает его катализирующую роль в образовании чрезвычайно активного радикала кислорода (ОН). Кроме того, он тормозит образование антигенов коллагеновой структуры.

Применяют пеницилламин преимущественно при лечении активного прогрессирующего ревматоидного артрита. Терапевтический эффект проявляется через 12 нед, отчетливое улучшение — через 5—6 мес. При длительном назначении возможны нежелательные эффекты: высыпания, нарушения функции желудочно-кишечного тракта, временная потеря вкуса, тромбоцитопения (иногда тяжелая с геморрагиями), протеинурия (иногда заканчивающаяся развитием нефротического синдрома).

Препараты золота — кризанол, солганал, ауротиоглюкоза, ауронофин — нарушают захват антигена макрофагами, препятствуют освобождению интерлейкина-1 моноцитами и интерлейки-на-2 лимфоцитами, подавляют пролиферацию Т-лимфоцитов, снижают активность Т-хелперов, образование Ig В-лимфоцитами, ревматоидного фактора, иммунных комплексов, тормозят активацию системы комплемента.

Эти препараты используют для лечения ревматоидного артрита, системной красной волчанки, псориатического артрита и других коллагенозов. Растворы (кризанол, солганал — масляные, ауротиоглюкоза — водный) предназначены для парентерального введения (внутримышечно или непосредственно в область пораженного сустава), ауронофин — препарат для перорального приема.

Иньекции указанных препаратов производят 1 раз в неделю (ауронофин принимают ежедневно) длительное время. Первые признаки улучшения состояния больного могут проявиться через 6—7 нед, отчетливый терапевтический эффект возникает через 10—12 нед. Для получения более выраженного эффекта препараты золота назначают одновременно с нестероидными противовоспалительными средствами или с глюкокортикоидами. Надо отметить, что приблизительно у 25—30 % больных эти препараты оказываются неэффективными, но об этом можно судить после 6 мес их использования.

Осложнения при применении препаратов золота: сыпь, язвы на слизистой оболочке рта, протеинурия, тромбоцитопения и изредка панцитопения, отмечают функциональные нарушения печени, при пероральном применении иногда может возникнуть нитритоидный криз. Пероральный препарат менее опасен, так как выводится стенкой толстой кишки, меньше накапливается в почках и печени.

Цитостатики (циклофосфан, хлорбугин, азатиоприн реже — меркаптопурин, циклоспорин А) применяют при лечении диффузных заболеваний соединительной ткани. Угнетая деление клеток, в том числе лимфоидной ткани, они ограничивают образование иммунокомпетентных клеток и развитие иммунологических механизмов при ревматоидном артрите, системной волчанке и пр. Названные препараты рассматривают как резервные, обычно их применяют при неэффективности других противоревматоидных средств медленного действия.

Назначают их иногда и при тяжелых формах заболевания с ГАТ, так как ингибируя деление Т-лимфоцитов они нарушают их кооперацию с В-лимфоцитами, а следовательно, и образование иммуноглобулинов.

При назначении цитостатиков возможны серьезные осложнения.

Циклоспорин А — это антибиотик, являющийся циклическим пептидом, состоящим из 11 аминокислот. Препарат внедряется в лимфоциты, связывается с цитоплазматическими и ядерными белками, тормозя кодирование синтеза в активированных Т-лимфоцитах лимфокинов, в частности интерлейкина-2, у-интерферона, фактора, ингибирующего миграцию макрофагов, фактора их хемотаксиса. Кроме того, он стимулирует функцию моноцитов (так как подавляет их активирование лимфокинами), в том числе продукцию интерлейкина-1, подавляет генерацию кланов цитостатических клеток-киллеров по отношению к пересаженным тканям. Очень важным является его свойство сохранять и даже повышать активность Т-супрессоров, т. е. циклоспорин А способствует проявлению естественной иммунодепрессии, подавляет отторжение пересаженных тканей и органов. Он меньше других цитостатиков угнетает деление клеток в различных тканях, и при его применении возникает меньше гематологических и инфекционных осложнений.

Применяют циклоспорин А обычно в комбинации с преднизолоном при лечении больных с гломерулонефритом, что позволяет снизить дозу преднизолона и уменьшить количество обострений данного заболевания.

При назначении циклоспорина А необходимо поддерживать его уровень в плазме крови не выше 200—400 мг мл»1, чтобы не допустить развития тяжелых осложнений. При более высоких концентрациях циклоспорина А в крови у больного может нарушиться кровоснабжение почек, уменьшиться диурез, фильтрация в клубочках, повыситься уровень калия в плазме крови и артериальное давление, развиться гиперхлоремический ацидоз, появиться гипомагниемия, проявляющаяся в возникновении тремора, судорог. Кроме того, при приеме циклоспорина А могут наблюдаться гиперплазия десен, торможение образования простациклина эндотелиальными клетками, что способствует тромбообразованию, угнетение функции печени. При неэффективности НПВС и средств базисной терапии и в случаях очень тяжелого течения воспалительного процесса применяют глюкокортикостероиды.

Стероидные противовоспалительные средства

По химическому строению стероидные противовоспалительные средства (СП ВС) относятся к 11,17-оксикортикостероидам. Первыми препаратами этой группы были естественные глюкокортикоиды, выделенные из надпочечников — гидрокортизон и кортизон. В настоящее время осуществлен синтез этих веществ, а также ряда их аналогов и производных.

Из синтетических аналогов СП ВС наиболее часто в клинической практике используют преднизолон (дегидрированный аналог гидрокортизона), метилпреднизолон, а также фторированные производные — дексаметазон, триамцинолон, флуметазон, бетаметазон. При введении в молекулу одного или нескольких атомов фтора происходит существенное повышение противовоспалительной активности препаратов.

Противовоспалительный эффект СП ВС в первую очередь связан с их способностью ингибировать фермент фосфолипазу А2 (ФЛА2 через белок липокортин, индуцируя его образование в лейкоцитах.

Этот фермент участвует в гидролизе мембранных фосфолипидов, освобождая из них арахидоновую кислоту, являющуюся субстратом для синтеза противовоспалительных медиаторов — простагландинов и лейкотриенов. К тому же стероидные противовоспалительные средства угнетают ген, кодирующий образование ЦОГ-2, функционирующей в очаге воспаления, не влияя на ЦОГ-1 в нормальных тканях. Таким образом, глюкокортикоиды существенно подавляют образование простагландинов в очаге воспаления. Кроме того, они обладают анти-оксидантными свойствами, тормозя пероксидное окисление липидов и сохраняя целостность клеточных мембран. Этим они препятствуют распространению воспаления.

Антипролиферативный эффект СП ВС связан с ограничением миграции моноцитов в очаге воспаления и торможением деления тромбобластов, а также ограничением миграции моноцитов в очаге воспаления и торможением деления фибробластов. Они также подавляют синтез мукополисахаридов и этим ограничивают связывание тканями воды и белков плазмы, попавших вместе с экссудатом в очаг воспаления. В результате сокращается развитие фибриноидной фазы ревматического воспаления, а затем и гиалиноза. СП ВС угнетают активность коллагеназы — протеолитическо-го фермента, разрушающего интерстициальный коллаген и вызывающего деструкцию костей при ревматоидном артрите.

Используют стероидные противовоспалительные средства при всех формах активного ревматизма и прежде всего — при первичном ревмокардите, красной волчанке, ревматоидном артрите. Для получения наилучшего эффекта их рекомендуется вводить локально, т. е. делать внутрисуставные, интрасиновиальные и другие инъекции. Курс лечения обычно длится 1—2 мес, отмена препаратов должна проводиться медленно. Часто глюкокортикоиды в острой стадии ревматоидного процесса или при ревматоидном артрите сочетают с НПВС, потому что под влиянием комплексной терапии в более короткие сроки и у большего числа больных уменьшаются признаки поражения сердца, суставов, формирование пороков. (Побочные эффекты и дозы СПВС см. в соответствующем разделе.)

Применение в спортивной медицине и в практике спортивной подготовки[править]

Напряженная интенсивная тренировка — это практически всегда своего рода травматизация, сопровождающаяся воспалением. Происходит физиологическое изнашивание активно работающей мышечной ткани, распад биологических структур, да и сам процесс тренировки чреват постоянным риском образования микро- и макротравм (вывихи, растяжения, ушибы и даже частичные или полные разрывы мягких тканей). При этом следует учитывать: чем выше квалификация атлета и процент мышечной массы в организме, тем больше возможность развития процессов аутотравматизации вследствие мощнейших произвольных сокращений мышечных волокон и некоторого отставания биологической прочности мышечной и связочно-суставной ткани от функциональных возможностей центральной нервной системы и поперечнополосатой мускулатуры. Этот дисбаланс сам по себе способствует активному применению различных допинговых препаратов, стимулирующих работоспособность, в том числе анаболических стероидов, что запрещено WADA.

Применение НПВС для лечения спортивных травм давно распространено и достаточно популярно в практике спортивной медицины. Используются различные лекарственные формы, а именно — мази, гели, линименты, таблетки, инъекции, свечи, пластыри.

Как уже указывалось, общим механизмом действия НПВС является ингибирование синтеза медиаторов воспаления, простагландинов, а также уменьшение отека и периферическое аналгези-рующее воздействие. Одно из свойств НПВС — их способность влиять на реологические свойства крови путем воздействия на мембрану клеток крови. Эти средства препятствуют агрегации (слипанию) клеток крови, образованию стазов (застоев крови в капиллярах и прекапиллярах), формированию тромботических масс. Весь этот комплекс проявлений фармакологических свойств способствует уменьшению болевого синдрома, снижению отечности, замедлению и приостановке воспалительных реакций, более быстрому восстановлению функции поврежденного органа или ткани.

В популярной спортивной литературе, особенно изданной в США, иногда рекомендуются чрезмерные дозировки НПВС — например, до 12 г ибупрофена в сутки. Конечно, ориентироваться на них нельзя. Возможно увеличение указанной в инструкции дозировки максимум на 20-40 %.

Применение НПВС показано при различных травмах легкой и средней степени тяжести (растяжениях, ушибах, вывихах, надрывах мышц и связок), а также при микротравмати-зации мягких тканей и опорно-двигательного аппарата. Однако нельзя не учитывать, что современные высокоэффективные НПВС, обладая мощным противовоспалительным и анальгетическим эффектом, часто маскируют болевые сигналы организма о надвигающейся серьезной угрозе в виде тяжелой травмы — чаще всего, опорно-двигательного аппарата или мягких тканей. Используя эти средства, спортсмен часто продолжает тяжелые и интенсивные тренировочные занятия, усугубляя патологический процесс и превращая микротравму в серьезное органическое поражение суставов, связок, сухожилий или мышц с формированием рубцового замещения биологически активных тканей организма. Когда боль становится нестерпимой, реабилитационные мероприятия бывают крайне длительными и малоэффективными. Очень часто в таких случаях требуется оперативное вмешательство, в то время как тяжелой травмы можно было избежать. Всегда следует помнить, что НПВС не являются этиологическими и патогенетическими средствами лечения патологического процесса; основное их действие заключается в уменьшении и частичном устранении симптомов воспаления.

Не следует забывать, что влияние НПВС на реологические свойства крови может значительно усилить кровотечение или даже вызвать его в том случае, когда его могло и не быть.

Таким образом, НПВС могут оказать существенную помощь только при корректном назначении и правильном применении.

В принципе, назначение СП ВС в спортивной медицине наиболее оправдано в лечении различных как острых, так и хронических спортивных и бытовых травм мягких тканей, суставов, надкостницы и т. п. Применяется как общая и местная, так и очаговая терапия — введение препарата непосредственно в сустав или околосуставные ткани. Обязательно надо учитывать, что использование глюкокортикоидов, особенно в течение длительного времени, в значительной степени снижает стрессовую реактивность надпочечников и адаптационный потенциал организма. Побочные эффекты, в частности, атрофия коры надпочечников, могут оказаться необратимыми.

Формы выпуска препаратов[править]

 • Iсe Power — крем и гель с охлаждающим/согревающим эффектом
 • Acidum acetylsalicylicum — порошки, таблетки по 0,1; 0,25 и 0,5 г
 • Lisinum acetylsalicylas — порошок для инъекций по 0,9 г в ампуле (флаконе)
 • Ben-gei — мазь, спортивный бальзам
 • Butadionum — мазь 5 %-я; таблетки по 0,15 г
 • Acidum mephenamicum — таблетки по 0,5 г
 • Ibuprophen — таблетки в оболочке по 0,2 г
 • Indometacinum — драже, таблетки и капсулы по 0,025 г; мазь 10 %-я в тубах по 40 г; таблетки ретард по 0,075 г и 0,1 г
 • Piroxicam — таблетки по 0,01; суппозитории по 0,02 г; раствор для инъекций 2 %-й; гель 0,5 %-й-
 • Meloxicam — таблетки по 0,0075 и 0,015 г; суппозитории по 0,015 г
 • Amizonum — таблетки по 0,25 г
 • Hydrocortisoni acetas — мазь 0,5 %-я и 1 %-я; суспензия 2,5 %-я во флаконах по 5 мл
 • Prednisoloni hemisuccinas — ампулы по 0,025 г
 • Methylprednisolonum — таблетки по 0,004 г; ампулы по 0,02 и 0,04 г
 • Dexametasonum — таблетки по 0,005 г; ампулы по 1 мл 0,4 %-го раствора
 • Triamcinolonum — таблетки по 0,004 г

Источник: sportwiki.to


Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.